جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

دریافت

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری

جزئیات و دریافت

جزوه تاریخ معماري (قسمت
دوم) 

 

فهرست مطالب 

معماري جهان…………………………………………………………………………………………………………………..9

ایاصوفیه، قسطنطیه……………………………………………………………………………………………………………..9

سنت ویتاله، راونا (530
-547 میلاد)
………………………………………………………………………………………….10

کلیساي مدور سانتا
کنستانزا، روم (340-355 میلادي)
……………………………………………………………………….10

معماري
جهان…………………………………………………………………………………………………………………11

مبانی نظري
معماري…………………………………………………………………………………………………………..11

مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………………11

هدف
………………………………………………………………………………………………………………………….11

الفباي معماري
………………………………………………………………………………………………………………..11

روش ارائه درس:
………………………………………………………………………………………………………………11

برخی
تعاریف………………………………………………………………………………………………………………….12

مفاهیم کلی و همگانی در
معماري
…………………………………………………………………………………………….12

انواع فضا
………………………………………………………………………………………………………………………13

معماري هنر خلق فضا است،
فضایی قابل ادراك و داراي فرم…………………………………………………………………..13

برخی عناصر تعریف کننده
فضا:
……………………………………………………………………………………………….14

بازشوها در فضا:
……………………………………………………………………………………………………………….14

نتیجه گیري
…………………………………………………………………………………………………………………..15

ادراك
…………………………………………………………………………………………………………………………
16

مبحث ادراك براي شناخت
اثر
معماري………………………………………………………………………………………..
16

انواع احساسها
………………………………………………………………………………………………………………..17

آشنایی با معماري جهان
………………………………………………………………………………………………………18

هنر
غارنشینان…………………………………………………………………………………………………………………18

معماري جهان 

مبانی نظري معماري 

مقدمه 

این درس که شامل شرکت در
کلاسهاي نظري و نیز تمرینهاي عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به

طور خلاصه آن را میتوان
به شرح زیر بیان کرد: 

هدف 

آشنایی با آثار جاودانه
معماري جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزار

مناسب براي فعالیت در زمینه
معماري. 

چنانکه از جمله بالا بر
میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید
خود نهفته

در هدفی است که آن را
دنبال میکنیم یعنی شناخت الفباي معماري. 

الفباي معماري 

عناصر تشکیل دهنده فرم و
فضا ابزار حساس معماري هستند که در مقابل ”عملکردگرایی” محض، شناخت آنها، هدف ما

است، چرا که سودمندي و
عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و
فضا

مفهوم میبخشد، راز
جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین براي رسیدن به هدفی که
ذکر شد به

روش زیر عمل میکنیم: 

روش ارائه درس: 

روش ارائه درس یک روش دو
مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است. 

– در مرحله اول پا را فراتر
از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثر

معماري (فرم، فضا و سازه)
خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و
جاودانه

معماري داریم.

– مرحله دوم عوامل زمان و
مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماري هر دوره تاریخی با توجه به
تأثیرات

زمانی و مکانی آشنا شویم
و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماري نائل آییم و با روند تاریخی
و

پیدایش سبکها و مکاتب
آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماري /قسمت دوم 

 

در فصل اول سیلابس درس
طوري تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهاي تاریخ هنر و معماریست

اما باز به علت تأکید که
در مرحله اول روي تجزیه و تحلیل آثار معماري فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر
فصلی

نخست یک اثر را پیش از
آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی

ویژگیهاي هر دوره و تأثیر
آن ویژگیها در هنر معماري آن دوره میپردازیم. 

برخی تعاریف 

فرهنگ: مجموعه ارزشها،
رفتارها و پندارهاي جامعه/ ایدئولوژي و مذهب، علم تکنولوژي، هنر/. 

هنر: توانایی عینیت
بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است. 

معماري: هنریستکه نشأت
گرفته از ایدئولوژي و مذهب و علم تکنولوژي یک جامعه است. معماري بازتابی از فرهنگ
یک

جامعه است. به این ترتیب
بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است. 

طبق نظر ویترو ویوس: در
معماري ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است. 

بنابراین میتوان گفت:
معماري هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهاي عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژي است. 

سبک: روش بیان و نحوه
برخوردي است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند. 

مکتب: زیر مجموعه سبک
است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکان

جغرافیایی در پیدایش یک
جریان هنري میتواند یک مکتب را بوجود آورد. 

مد: پاسخگویی به نیازهاي
روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است. 

معرفی معماران و اتفاقات
مهم دورانهاي معماري معاصر ایران: 

دوره ناصري: 

تأثیرات شهرسازي هوسمان و
نمایشگاههاي جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شوراي ملی اثر میرزا مهدي

خان شقاقی (متأثر از
معماري نئوکلاسیک اروپا) 

ساختمان دارالفنون 

تکیه دولت توسط ممالک در
سال 1284 هـ . ق 

ورود اکلکتیزم اروپایی:
ساختمانهاي قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان
نمـاد نئـو

گوتیک، یکی از شاهکارهاي
آئینه کاري و گچ بري قاجار، در زمره نخستین ساختمانهاي پنج طبقه تهران) 

خانه قوام (موزه آبگینه
اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا) 

عمارت تلگرافخانه
(استفاده از عناصر معماري نئوکلاسیک و گنبد فرانسوي) 

دوره پهلوي اول: 

همزمان با مراحل اولیه
صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن 

طرح ایستگاه راه آن 1313
(تحت تأثیر معماري نازیستی با تأکید بر ابهت) 

طرح دانشگاه تهران و
دبیرستان البرز تحت تأثیر معماري نئوکلاسیک 

آندره گدار Andre Godard: متولد
سال 1881 میلادي معمار و باستانشناس فرانسوي بود، او در اوایل دوره پهلوي بـه

ایران وارد شد و به
استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـاي او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات
(باسـتانشناسـی و مـوزه) 

فعالیتهاي پژوهشی و
شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاري همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار
نشـریه

باستان شناسی، بنیان گذاري
دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران، ریاست و استادي همین دانشـکده در آغـاز، وي
را

مهمترین شخصیت خارجی
معماري دوره پهلوي اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت. 

از مهمترین آثار او در
زمینه طرح و اجراي آثار معماري، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـاي دانشـگاه
تهـران،

طرح و سرپرستی موزه ایران
باستان بوده است. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری
تعداد مشاهده:
75
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 174

حجم فایل:5,607
کیلوبایت

 قیمت:

8,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdf سایز: 5.47mbتعداد صفحه:174

برچسب ها:
دانلود جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) دانلود تاریخ معماري (قسمت دوم) دانلود جزوهفروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • پایان نامه زراعت

  پایان نامه زراعت دریافت پایان نامه زراعت دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت تعداد مشاهده: 100 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc تعداد صفحات: 83 حجم…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، شركت ساختمانی

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، شركت ساختمانی دریافت گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، شركت ساختمانی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:طرحهاي‌ عمراني‌در حكم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار اين‌ طرحها، سرمايه‌گذاريهاي‌…

 • پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ)

  پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ) دریافت پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع قصرالحمرا (دژسرخ رنگ)،با فرمت ppt و در 52 اسلاید قابل ویرایشفهرست :برج هاي سرخ رنگ برج…

 • تحقیق پیرامون نابرابری های اجتماعی

  تحقیق پیرامون نابرابری های اجتماعی دریافت تحقیق پیرامون نابرابری های اجتماعی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:وضعيتي است كه در چارچوب آن، انسانها دسترسي نابرابري به منابع ارزشمند، خدمات و موقعيتهاي برتر…

 • تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني

  تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني دریافت تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چكيده:اين تحقيق…

 • عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات

  عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات دریافت عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته  فقه ، الهیات  توضیحات…

 • تحقیق سی و سه پل

  تحقیق سی و سه پل دریافت تحقیق سی و سه پل دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سی و سه پل ،در قالب Word و در 16 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت) دکتر سید علی اکبر احمدی

  پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت) دکتر سید علی اکبر احمدی دریافت پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت) دکتر سید علی اکبر احمدی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی…

 • پاورپوینت درس هشتم علوم ششم ابتدایی

  پاورپوینت درس هشتم علوم ششم ابتدایی دریافت پاورپوینت درس هشتم علوم ششم ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع درس هشتم علوم ،در قالب ppt و در…

 • آزمایش تعادل بیفیلار

  آزمایش تعادل بیفیلار دریافت آزمایش تعادل بیفیلار دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:يكي از روش هاي ساده براي محاسبه ممان اينرسي يك جسم حول محوري كه از مركز جرم…

 • تحقیق هوا و اقلیم شناسی

  تحقیق هوا و اقلیم شناسی دریافت تحقیق هوا و اقلیم شناسی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع هوا و اقلیم شناسی،در قالب Word و در 41 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پروپوزال رشته مدیریت استراتژيک

  پروپوزال رشته مدیریت استراتژيک دریافت پروپوزال رشته مدیریت استراتژيک دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال  مدیریت استراتژيک( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته  مدیریت…

 • پاورپوینت درباره مفصل

  پاورپوینت درباره مفصل دریافت پاورپوینت درباره مفصل دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مفصل،در قالب ppt و در 8 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری.بخشی…

 • پاورپوینت تکنیک آسپتیک، پشتیبانی جراحی و بیهوشی به زبان انگلیسی

  پاورپوینت تکنیک آسپتیک، پشتیبانی جراحی و بیهوشی به زبان انگلیسی دریافت پاورپوینت تکنیک آسپتیک، پشتیبانی جراحی و بیهوشی به زبان انگلیسی دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تکنیک آسپتیک، پشتیبانی جراحی…

 • گزارش كارآموزي سم شناسي و آفت كشها

  گزارش كارآموزي سم شناسي و آفت كشها دریافت گزارش كارآموزي سم شناسي و آفت كشها دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت بخشی از مقدمه: انسان از قديم الايام از يك تعادل طبيعي اكوسيستم…

 • جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

  جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) دریافت جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95  فهرست مطالب  فصل اول: سلولهاي خونی، ایمنی و…

 • پروپوزال رشته مديريت دولتی گرايش تحول

  پروپوزال رشته مديريت دولتی گرايش تحول دریافت پروپوزال رشته مديريت دولتی گرايش تحول دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مديريت دولتی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های مطالعات تاب‌آوری تحصیلی

  مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های مطالعات تاب‌آوری تحصیلی دریافت مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های مطالعات تاب‌آوری تحصیلی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم…

 • سرپرستي واحد هاي كسب و كار (كافي نت)

  سرپرستي واحد هاي كسب و كار (كافي نت) دریافت سرپرستي واحد هاي كسب و كار (كافي نت) دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت چکیده:درباره پروژه حاضر که مربوط به یک کافی نت می باشد می…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی…

 • تحقیق زيست توده یا بيوماس

  تحقیق زيست توده یا بيوماس دریافت تحقیق زيست توده یا بيوماس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع زيست توده یا بيوماس،در قالب Word و در 21 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره

  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره دریافت گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت قسمتی از متن: حسابداری موسسه آموزش عالی سوره از نوع…

 • پاورپوینت محوطه سازی در معماری

  پاورپوینت محوطه سازی در معماری دریافت پاورپوینت محوطه سازی در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع محوطه سازی ،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :تعريف…

 • فیلم آموزشی شبیه‌سازی دومینو در نرم افزار آباکوس

  فیلم آموزشی شبیه‌سازی دومینو در نرم افزار آباکوس دریافت فیلم آموزشی شبیه‌سازی دومینو در نرم افزار آباکوس دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:در این مثال فرض می‌شود که 75 دومینو به‌صورت دایره‌ای چیده شده‌اند…

 • تحقیق نفت و اقتصاد

  تحقیق نفت و اقتصاد دریافت تحقیق نفت و اقتصاد دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نفت و اقتصاد،در قالب Word و در 24 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :نفت و اقتصاد…

 • تحقیق پیرامون ورزش اسكي

  تحقیق پیرامون ورزش اسكي دریافت تحقیق پیرامون ورزش اسكي دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت قسمتی از متن :یكی از بازی های ورزشی زمستانی است. جای این بازی دامنه های پربرف كوه ها یا زمین…

 • پاورپوینت بسکتبال

  پاورپوینت بسکتبال دریافت پاورپوینت بسکتبال دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت بسکتبال، در قالب ppt و در 61 اسلاید،قابل ویرایش.بخشی از متن فایل:ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری است که در آن…

 • تحقیق عملیات حرارتی

  تحقیق عملیات حرارتی دریافت تحقیق عملیات حرارتی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عملیات حرارتی،در قالب Word و در 24 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :عملیات حرارتیعملیات حرارتی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان آذرشهر

  نقشه ی بخش های شهرستان آذرشهر دریافت نقشه ی بخش های شهرستان آذرشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • تحقیق جمهوری آذربایجان

  تحقیق جمهوری آذربایجان دریافت تحقیق جمهوری آذربایجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع جمهوری آذربایجان،در قالب Word و در 19 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان…

 • تحقیق در مورد تعريف واژه بازار در ايران و كاركرد آن

  تحقیق در مورد تعريف واژه بازار در ايران و كاركرد آن دریافت تحقیق در مورد تعريف واژه بازار در ايران و كاركرد آن دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متنتعريف واژة بازاربازار به معني…

 • تحقیق در مورد برآورد مالي شركتها و نقش آن در ايجاد تورم

  تحقیق در مورد برآورد مالي شركتها و نقش آن در ايجاد تورم دریافت تحقیق در مورد برآورد مالي شركتها و نقش آن در ايجاد تورم دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه:نظر به اينكه…

 • تحقیق در مورد انبارداري

  تحقیق در مورد انبارداري دریافت تحقیق در مورد انبارداري دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متنلازم به توضيح است كه تمام اين انبارها براي كارخانجات لازم نيست فقط در رابطه با فعاليت خود مي…

 • پژوهش در مورد روش تحقیق و تعيين موضوع تحقيق

  پژوهش در مورد روش تحقیق و تعيين موضوع تحقيق دریافت پژوهش در مورد روش تحقیق و تعيين موضوع تحقيق دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت مقدمه :برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد…

 • پاورپوینت مکانیزه سازی سیستم داوخانه

  پاورپوینت مکانیزه سازی سیستم داوخانه دریافت پاورپوینت مکانیزه سازی سیستم داوخانه دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:سیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مديريت نمايد.سیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی…