پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار

دریافت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت

جزئیات و دریافت

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع
کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه
ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در
اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده
دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت
معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و
بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

 

چکیده تحقیق و پژوهش

هدف از ايجاد انبار ، نگهداري
مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها
پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را
مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند .
در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش Just InTime مي باشد كه
انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال      مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه
تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن
اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد  . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در
انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري
و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با
انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت
مطمئن خواهد شد :

الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل
كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي
خواهد داشت .

ب – سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .

ج – ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .

اين مجموعه داراي پنج فصل است :

فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه
شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق
، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .

فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه
از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق
قزوين مي باشد .

فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد
.

فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل
داده ها و اطلاعات مي پردازد .

فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از
تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

 

فهرست تحقیق و پژوهش

فهرست مطالب

عنوان
     صفحه

چكيده تحقيق     الف

فهرست مطالب  ب

فهرست جداول   ت

نمودارها و اشكال  ج

مقدمه   1فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه
  4

عنوان تحقيق   5

بيان موضوع تحقيق   5

اهميت تحقيق   5

اهداف تحقيق   6

سئوالات پژوهش   6

قلمرو مكاني تحقيق   7

روش انجام تحقيق   7

تعريف عملياتي واژه ها   7

فصل دوم:  ادبيات تحقيق    بخش  اول :
كنترل موجودي

 تئوري كنترل موجودي  11

حالت سيستم موجودي  12

هدف ازنگهداري موجودي ها  14

هزينه نگهداري موجودي  14

طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي   17 

اصول طبقه بندي ABC    18

كاربردهاي طبقه بنديABC    18

كنترل سفارشات  19

سيستمهاي محتلف سفارشات    19

          
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت   20

         
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت    21

         
ـــ سيستم ظرف ذخيره   22

         
ـــ سيستم بازديدهاي عيني    23 

        
ـــ سيستم موجودي پايه    23

مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش   23

موجودي اطمينان   24

سطح خدمت    24

محاسبه موجودي اطمينان    25

روشهاي پيش بيني تقاضا   28

         
ـــ روشهاي نظري    29

فهرست مطالب

 عنوان   صفحه

  
    ـــ روشهاي آماري و محاسباتي
  29

 مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ)   32

 هزينه متوسط ساليانه   34

نقطه سفارش   36

 مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف
  37

 بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين

 تاريخچه شركت توزيع نيروي  برق استان قزوين
  39

 بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
  40

 مواد اوليه شركت    42

 سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار

بخش
سوم : تحقيقات انجام شده

طراحي و پياده سازي كنترل
موجودي در واحد يك شركت شتابكار

طراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي
انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا

برنامه ريزي و كنترل موجودي
مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد42

 فصل سوم : روش تحقيق

 مقدمه   48

 روش تحقيق   48

 قلمرو مكاني تحقيق   48

 روش جمع آوري داده هاي  اوليه و ثانويه  49

 روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها   49

 روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها   49

 روش تجزيه وتحليل داده ها

مدل كنترل موجودي و علت
انتخاب آن50

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 

 برآورد تقاضا  54

 آناليز ABC

70

 قدار سفارش اقتصادي

تعيين مقدار شفارش اقتصادي هر
يك از اقلام مواد اوليه   77

تعيين ذخيره اطمينان   101

 نقطه سفارش   111

 هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81
  114

 ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80     114

 هزينه ذخيره اطمينان   120

 هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80  
  120

 فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 مقدمه   21

 نتيجه گيري   121

 پيشنهادات   123

 پيشنهادات به محقق آينده   124

 ضمائم

فهرست منابع

 

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

1- تئوري كنترل
موجودي :

با توجه به
اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط
سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه
ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .

پيش از آنكه اين
تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي
كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .

موجودي ، مقداري
از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در
يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ،    1378، 234) 

بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي
تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي
انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .

در يك سازمان
توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و
كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه
ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در
شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .

از طرفي نگهداري
موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و  تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي
شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد
مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري
ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي
موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد 
( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .

2- حالت سيستم
موجودي :

 

فهرست منابع تحقیق و پژوهش

1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و
كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف

2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و
كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .

3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري
، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .

4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية
احتمال و كاربرد آن  “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم .
1377.

5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان )
هاديهاي هوائي . سال 1998 

6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در
علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.

7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق
در علوم اجتماعي “  . تهران : نشر مديران .
1378.

8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار
استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “  . دانش مديريت . 1371 .

9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و
مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

 

10 – Meredith , R , Jack & Turbn ,
Efrain ,  “ FUNDAMENTALS

OF MANAGEMENT  SCIENCE “ , Fourth  Edition

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
147
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: WORD

حجم فایل:227
کیلوبایت

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس دانلود تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کنترل موجودی پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل موجودی پایان نامه فوق لیسانس کنت

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق تاریخ مذهبی ایران باستان

  تحقیق تاریخ مذهبی ایران باستان دریافت تحقیق تاریخ مذهبی ایران باستان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاریخ مذهبی ایران باستان،در قالب Word و در 20 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری

  تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری دریافت تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت مقدمه : فعاليتهاي مؤسسات بازرگاني در بخش خصوصي و لزوم توسعه‌ي آنها به منظور فراهم ساختن…

 • کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

  کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت دریافت کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت  کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت  توضیحات محصول:کتاب های…

 • تحقیق تحلیل دوران زردشت

  تحقیق تحلیل دوران زردشت دریافت تحقیق تحلیل دوران زردشت دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع دوران زردشت،در قالب Word و در 69 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :دورترين زماني…

 • شیوه های آموزش فعال

  شیوه های آموزش فعال دریافت شیوه های آموزش فعال دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت تعریف یادگیریاهداف اموزش فعالهرم یادگیری نظریات یادگیریو غیره..... دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد…

 • تحقیق رابطه عقل و ايمان

  تحقیق رابطه عقل و ايمان دریافت تحقیق رابطه عقل و ايمان دسته بندي : علوم انسانی » فلسفه و منطق جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عقل و ايمان،در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی با موضوع استرس و اضطراب

  نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی با موضوع استرس و اضطراب دریافت نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی با موضوع استرس و اضطراب دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال روانشناسی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی…

 • تحقیق ساماندهي بازار

  تحقیق ساماندهي بازار دریافت تحقیق ساماندهي بازار دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ساماندهي بازار ،در قالب Word و در 223 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :فصل اول1- كليات تحقيق    …

 • نمونه پروپوزال در مورد کودکان استثنایی

  نمونه پروپوزال در مورد کودکان استثنایی دریافت نمونه پروپوزال در مورد کودکان استثنایی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال روانشناسی( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل…

 • جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري)

  جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) دریافت جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري)  توضیحات…

 • بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

  بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی دریافت بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب منطق الطیر عطار تالیف دكتر سیروس شمیسا انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب منطق الطیر عطار تالیف دكتر سیروس شمیسا انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب منطق الطیر عطار تالیف دكتر سیروس شمیسا انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم چارچوب نظری…

 • تحقیق در مورد سخت افزار

  تحقیق در مورد سخت افزار دریافت تحقیق در مورد سخت افزار دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:كارت گرافيك دو پردازنده اي گيگابايت  مدت ها از معرفي تكنولوژي SLI  شركت NVIDIA …

 • مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350

  مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350 دریافت مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350 دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت…

 • قالب پاورپوينت روانشناسی

  قالب پاورپوينت روانشناسی دریافت قالب پاورپوينت روانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای روان شناسیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف بودجه و بودجه زمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف بودجه و بودجه زمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف بودجه و بودجه زمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف…

 • پاورپوینت اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری

  پاورپوینت اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری دریافت پاورپوینت اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،با فرمت ppt و در 52 اسلاید قابل…

 • دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله

  دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله دریافت دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله؛ 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.وقتی با مسئله یا مشکلی رو به رو می شویم،…

 • معكوس عدد با نشان دادن گام به گام – invers ( سي شارپ)

  معكوس عدد با نشان دادن گام به گام – invers ( سي شارپ) دریافت معكوس عدد با نشان دادن گام به گام – invers ( سي شارپ) دسته بندي : وب و برنامه نویسی » سی شارپ جزئیات و دریافت…

 • طراحی یک وب سایت با ASP

  طراحی یک وب سایت با ASP دریافت طراحی یک وب سایت با ASP دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت طراحی یک وب سایت با ASPاین فایل پروژه وب سایت با استفاده از :Asp.net…

 • تحقیق دستیابی به کیفیت Six Sigma

  تحقیق دستیابی به کیفیت Six Sigma دریافت تحقیق دستیابی به کیفیت Six Sigma دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:مهندسين اغلب براي رسيدن به سطح بالايي از روند توليدات و يا كيفيت  Six sigma ، به…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی دریافت نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی در سالهای پیش شامل- 43 سوال تخصصی مشترک رشته حسابداری، علوم بانکی،…

 • پروژه اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

  پروژه اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی دریافت پروژه اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی دسته بندي : فنی و مهندسی » دام و طیور جزئیات و دریافت قسمتی از متن :با گسترش ارتباطات و پدیده…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرمی

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرمی دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرمی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان گرمی (واقع در استان اردبیل)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • گزارش کارآموزی رشته بهداشت حرفه ای در قسمت کارشناسی دادگستری

  گزارش کارآموزی رشته بهداشت حرفه ای در قسمت کارشناسی دادگستری دریافت گزارش کارآموزی رشته بهداشت حرفه ای در قسمت کارشناسی دادگستری دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی جزئیات و دریافت مقدمه:نیروی کار ملی در مسیر توسعه…

 • تحقیق جوشکاری آلومینیم به روش TIG

  تحقیق جوشکاری آلومینیم به روش TIG دریافت تحقیق جوشکاری آلومینیم به روش TIG دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع جوشکاری آلومینیم به روش TIG،در قالب Word و در 20…

 • پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل)

  پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل) دریافت پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل) دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت چکیده:حوضه آبریز کردیل یکی…

 • تحقیق در مورد ماشين وينچ

  تحقیق در مورد ماشين وينچ دریافت تحقیق در مورد ماشين وينچ دسته بندي : فنی و مهندسی » نساجی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهوينچ:اين ماشين جهت رنگرزي برخي از پارچه هايي كه به آساني تغيير شكل مي دهند مانند…

 • پاورپوینت فضای پشتیبانی هتل

  پاورپوینت فضای پشتیبانی هتل دریافت پاورپوینت فضای پشتیبانی هتل دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فضای پشتیبانی هتل،با فرمت ppt و در 64 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :رختشویخانه و خانه…

 • ادبیات شفاهی شهراشکذر

  ادبیات شفاهی شهراشکذر دریافت ادبیات شفاهی شهراشکذر دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به…

 • مقاله میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

  مقاله میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دریافت مقاله میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقاله میزان تحمل استرس…

 • تحقیق بررسي علل اعتياد جوانان

  تحقیق بررسي علل اعتياد جوانان دریافت تحقیق بررسي علل اعتياد جوانان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي علل اعتياد جوانان ،در قالب Word و در 64 صفحه قابل…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان اردبیل

  نقشه طبقات اقلیمی استان اردبیل دریافت نقشه طبقات اقلیمی استان اردبیل دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل طبقات اقلیمی استان اردبیلمشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی:…

 • تحقیق بسکتبال از نگاه ورزش

  تحقیق بسکتبال از نگاه ورزش دریافت تحقیق بسکتبال از نگاه ورزش دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بسکتبال  از نگاه ورزش،در قالب Word و در 23 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…