بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها

بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها

دریافت

بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری

جزئیات و دریافت

چکیده:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .براي پاسخ دادن به اين سوالات ا بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .نتايج بدست آمده از آزمون آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .فهرست مطالب:مقدمهفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع1-3 اهداف پژوهش1-4 اهميت پژوهش1-5 نوع طرح پژوهش1-6 متغيرهای پژوهش1-7 فرضيه های پژوهش1-8 قلمرو پژوهش1-1-8 قلمرو موضوعی2-1-8 قلمرو مکانی3-1-8 قلمرو زمانی1-9 محدوديتهای پژوهش1- 10 روش پژوهش1-11 روش جمع آوری اطلاعات1-12 ابزار اندازه گيری اطلاعات1-13 واژگان کليدی و اصطلاحات1-14 ساختار پژوهشفصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون2-1 مقدمه2-2 گفتار اول: تاريخچه2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات2-3 گفتار دوم: مبانی نظری2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات2-3-2 شناخت2-3-3 عدم شناخت2-3-4 تهاتر2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم2-3-6 معاملات مرتبط2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی2-4-1 ترازنامه2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر2-4-3 يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهایمرتبط با معاملات خارج از تراز نامه2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟2-5-2 تاريخچه انرون2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص2-2-1 مقدمه2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی2-2-1 مقدمه2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترلنمی شود2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها2-2-5 تلفيق2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت1-2-3 ارزيابی معامله2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار1-2-4 ارزيابی معامله2-2-4 اجاره های سرمايه ای3-2-4 اجاره های عملياتی4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد1-2-5 ارزيابی معامله2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد4-2-5 شيوه حسابداری2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی1-2-6 ارزيابی معامله2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم1-2-7 ارزيابی معاملات2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 1403-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل2-2-8- طبقه بندی نسبتها3-2-8- فرض تداوم فعالیت2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش1-2-10: نتيجه گيريفصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)1-3 مقدمه2-3 اهداف پژوهش3-3 روش جمع آوري داده ها4-3 قلمرو پژوهش5-3 جامعه آماري6-3 نحوه گردآوري اطلاعات7-3 نمونه گيري8-3 فرضيه هاي پژوهش9-3 متغيرهاي پژوهش10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش12-3 روش آماري آزمون فرضيه هافصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش1-4 مقدمه2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 803-4 نتايج تحليل داده ها- سال 814-4 نتايج تحليل داده ها- سال 825-4 نتايج تحليل داده ها- سال 836-4 نتايج تحليل داده ها- سال 847-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه2-5 خلاصه اي از كل پژوهش3-5 خلاصه يافته های پژوهش4-5 نتيجه گيري5-5 پيشنهادات1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي6-5 محدوديت هاي پژوهش7-5 فهرست منابعفصل ششم :پیوستهااین فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:250

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
1112
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 250

حجم فایل:505
کیلوبایت

 قیمت:

13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
قانون ساربينز اكسليساختار سرمايه حسابرسان تامين مالي خارج از ترازنامه تحقیق حسابداریدانلود تحقیق حسابداریکار تحقیقی حسابرسیدانلود پروژه تامين مالي خارج از ترازنامهتحقیق پیرامون تامين مالي خارج از ترازنامه دانلود پایان نامه حسابدار

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت درس انرژی و تبدیل های آن فیزیک هفتم

  پاورپوینت درس انرژی و تبدیل های آن فیزیک هفتم دریافت پاورپوینت درس انرژی و تبدیل های آن فیزیک هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع درس انرژی و تبدیل…

 • طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

  طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي دریافت طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) توليد آبكاري قطعات پلاستيكي که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع…

 • تحقیق در مورد پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب

  تحقیق در مورد پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب دریافت تحقیق در مورد پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن:تعريف انبار:انبار به هر محل و فضاي…

 • تحقیق استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه

  تحقیق استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه دریافت تحقیق استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت اشاره:امروزه استفاده از…

 • پاورپوینت لغات درس دوم زبان کلاس دهم

  پاورپوینت لغات درس دوم زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت لغات درس دوم زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع لغات درس دوم زبان ،در قالب ppt و…

 • شیپ فایل روستاهای استان زنجان

  شیپ فایل روستاهای استان زنجان دریافت شیپ فایل روستاهای استان زنجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی روستاهای استان زنجانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی: علوم انسانی…

 • تحقیق بحران مالی جهانی و بحران عدم اعتماد و مشروعيت

  تحقیق بحران مالی جهانی و بحران عدم اعتماد و مشروعيت دریافت تحقیق بحران مالی جهانی و بحران عدم اعتماد و مشروعيت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بحران مالی جهانی و بحران…

 • تحقیق پیرامون اسب ها

  تحقیق پیرامون اسب ها دریافت تحقیق پیرامون اسب ها دسته بندي : علوم پزشکی » دامپزشکی جزئیات و دریافت  قسمتی از متن :اسب (اکوس فروس کابالوس) یک پستاندار سم دار است ، یک زیر گونه ای از یکی 7 گونه…

 • پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دریافت پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت اسناد و بایگانی،در قالب ppt و در 34 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :مديريت…

 • تحقیق تحلیل و بررسی هنر آینه کاری

  تحقیق تحلیل و بررسی هنر آینه کاری دریافت تحقیق تحلیل و بررسی هنر آینه کاری دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل و بررسی هنر آینه کاری،در قالب Word و…

 • تحقیق در مورد اعتياد و اثرات آن

  تحقیق در مورد اعتياد و اثرات آن دریافت تحقیق در مورد اعتياد و اثرات آن دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهزندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما…

 • پاورپوینت فصل پنجم گفتار 3 زیست کلاس دوازدهم

  پاورپوینت فصل پنجم گفتار 3 زیست کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت فصل پنجم گفتار 3 زیست کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع فصل پنجم گفتار 3 زیست ،در…

 • رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای

  رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای دریافت رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چکيده :پژوهش حاضر به…

 • کنتب اطلاعات عمومی با پاسخ

  کنتب اطلاعات عمومی با پاسخ دریافت کنتب اطلاعات عمومی با پاسخ دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت خلاصه کتاب:کتابی که پیش رو دارید سومین کتاب آزمون اطلاعات عمومی است که جواب سوالات درکنار سوالات نگاشته شده…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان الیگودرز

  نقشه کاربری اراضی شهرستان الیگودرز دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان الیگودرز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان الیگودرز (واقع در استان لرستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پروژه آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

  پروژه آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه دریافت پروژه آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و…

 • گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی

  گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی دریافت گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت مقدمه:وزارت جهاد سازنگی در سال 1358  به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام…

 • طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل)

  طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل) دریافت طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل) دسته بندي : کارآفرینی » صنایع شیمیایی جزئیات و دریافت چکیده:بوتانل در تولید حلال، بوتید استات نرمال، اترهای گلیكول و استرها، نرم كننده ها، رزین های آمینی،…

 • پاورپوینت تنظيم شرايط محيطي پروژه تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم افزار اكوتكت

  پاورپوینت تنظيم شرايط محيطي پروژه تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم افزار اكوتكت دریافت پاورپوینت تنظيم شرايط محيطي پروژه تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم افزار اكوتكت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد مراحل تعمير مربوط به شبكه برق رساني يك منطقه نفتي

  تحقیق در مورد مراحل تعمير مربوط به شبكه برق رساني يك منطقه نفتي دریافت تحقیق در مورد مراحل تعمير مربوط به شبكه برق رساني يك منطقه نفتي دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت…

 • پلان آماده اتوکد

  پلان آماده اتوکد دریافت پلان آماده اتوکد دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت پلان آماده اتوکد-طرح 3پلان ساختمان دو طبقه همراه با تمام جزییات دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک تعداد مشاهده: 1101 مشاهده…

 • نقشه ی راه های ارتباطی استان آذربایجان غربی

  نقشه ی راه های ارتباطی استان آذربایجان غربی دریافت نقشه ی راه های ارتباطی استان آذربایجان غربی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان غربیمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum:…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان اهواز (واقع در استان خوزستان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پلان آماده اتوکد-طرح 8

  پلان آماده اتوکد-طرح 8 دریافت پلان آماده اتوکد-طرح 8 دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت پلان آماده اتوکد-طرح 8پلان ساختمان دو طبقه همراه با تمام جزییات دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک تعداد مشاهده:…

 • لیست شرکتهای پخش مواد غذایی آذربایجان شرقی

  لیست شرکتهای پخش مواد غذایی آذربایجان شرقی دریافت لیست شرکتهای پخش مواد غذایی آذربایجان شرقی دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:اين فايل اکسل  شامل شركتهاي پخش مواد غذايي تهران مي باشد به انضمام شركتهايي كه با…

 • بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت کارخانه سیمان

  بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت کارخانه سیمان دریافت بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت کارخانه سیمان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چکیده :ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دریافت بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:شناخت رو به رشدي در حوزة تجارت در رابطه با اهميت دانش به عنوان يک…

 • گزارش کار آموزی مواد شوینده

  گزارش کار آموزی مواد شوینده دریافت گزارش کار آموزی مواد شوینده دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:ابتدا نظر خوانندگان عزیز را به پاره ای از نکات مفید زیر جلب می نماییم :1- در…

 • ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX…

 • تصویر استریوگرافیک رومبیک دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آن

  تصویر استریوگرافیک رومبیک دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دریافت تصویر استریوگرافیک رومبیک دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت تصویر استریوگرافیک رومبیک دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آناین فایل شامل تصویری از…

 • مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی

  مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی دریافت مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت مجموعه…

 • مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

  مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ دریافت مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت  مجموعه تست کنکورهاي  سراسري و آزاد(1) (مجموعه…

 • شیپ فایل آبراهه های استان تهران

  شیپ فایل آبراهه های استان تهران دریافت شیپ فایل آبراهه های استان تهران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی  آبراهه های استان تهرانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • تحقیق بررسی جرائم علیه امنیت ملی

  تحقیق بررسی جرائم علیه امنیت ملی دریافت تحقیق بررسی جرائم علیه امنیت ملی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت دانلود تحقیق درس جزای اختصاصی،در قالب word و در 14 صفحه، شامل:چکیده:در همه کشورها، اقداماتي که امنیت…