بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دریافت

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

جزئیات و دریافت

 مقدمه: سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود. لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود. تعداد صفحات:250 فهرست:چكيدهمقدمهفصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    1-1-2- غلطك‌ها    2-1-2- غلطك بالابر    3-1-2- سيستم چرخاننده كوره    4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    2-2- نسوزكاري كوره    3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن      4-2- مسير فرعي    5-2- سيستم تكليس(Calciner)    6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن      7-2- انواع خنك‌كنها      1-7-2- خنك‌كن مشبك      8-2- اتاق كنترل      9-2- سوخت رساني و مشعل      1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    2-9-2- شعله      3-9-2- درجه حرارت شعله    فصل 3: پروژهفصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    1-4- كنترل كوره43    2-4- خنك كردن كلينكر44    3-4- سوخت كوره45    4-4- تغذيه كوره46    5-4- متغيرهاي راهبري كوره46    6-4- مكانيك كوره48    7-4- شرايط خاص راهبري كوره51    1-7-4- كليات51    2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره51    3-7-4- حجم هواي اوليه52    4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن52    5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها52    6-7-4- الكتروفيلترها52    7-7-4- گرفتگي سيكلونها53    8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره53    9-7-4- نسوزكاري كوره53    8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي54    9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت54        فصل 5: رعايت اصول كوره باني59    1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت60    1-5-1- جلو شعله60    1-5-2- هواي ثانويه63    2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)65    3-5- عقب كوره68    1-3-5- درجه حرارت عقب كوره69    2-3-5- مكش عقب كوره71    3-3-5- اكسيژن عقب كوره72    4-5- كنترل مقدار سوخت73    5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره74    6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت76    1-6-5- كنترل مكش درب كوره77    2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن78    3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه78    7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره79    1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي81    2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل85    3-7-5- حالات اضطراري92        فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت102    1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن103    2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن106    1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره108    2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم108    3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن108    3-6- گرم كردن كوره دوار113    1-3-6- آماده سازي113    2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت113    3-3-6- كنترل درجه حرارت115    4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن116    5-3-6- وقفه در گرم كردن116    4-6- خواباندن كوره117    5-6- نكات مهم117        فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت119    1-7- اولين باردهي كوره120    2-7- مقدمات تغذيه كوره120    3-7- راه‌اندازي موتور كوره120    4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي121    5-7- راه‌اندازي خنك كن122    6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر125    7-7- رسيدن به باردهي عادي125    8-7- حالات غيرعادي خنك كن126        فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت130    1-8- قليائي‌ها131    2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن134    3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره134    1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش134    2-3-8- چسبندگي چيست؟136    3-3-8- چسبندگي جامد به جامد137    4-3-8- جذب سطحي137    5-3-8- نتيجه‌گيري138    4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره138    1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي138    2-4-8- تركيب شيميايي138    3-4-8- تركيب مينرالوژيكي144    4-4-8- مكانيزم تشكيل144    5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره145    1-5-8- عقب كوره145    2-5-8- عوارض گرفتگي147        فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان149    1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت150        فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت160    1-10- مقدمه161    2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت162    1-2-10- زياد داغ شدن آجر163    2-2-10- نفوذ املاح قليائي167    3-2-10- فرسايش ناشي از احياء172    4-2-10- فرسايش مكانيكي175    3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان180    4-10- شكفتگي قليائي183    5-10- فرسايش بدنه كوره185        فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت186    1-11- كوره187    2-11- سيكلونها187    3-11- الكتروفيلتر188        فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره191    1-12- مقدمه192    1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان192    2-1-12- سيمان192    2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان195    1-2-12- آليت196    2-2-12- بليت198    3-2-12- فاز الومينات198    4-2-12- فاز فريت198    5-2-12- تركيبات فرعي198    6-2-12- سنگ گچ202    3-12- محاسبه فازهاي سيمان203    4-12- مشخصات از انواع سيمان203    5-12- چگونگي پخت مواد206    1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن206    2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره208    6-12- عوامل موثر در پختن مواد211    1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه211    2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره217    3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره218    4-6-12- همگن بودن مواد خام218    5-6-12- شرايط پخت219    7-12- ميكروسكوپي كلينكر219    1-7-12- كلينكر نرمال219    2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده219    8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت223    1-8-12- خشك شدن223    2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي223    3-8-12- تجزيه كربناتها223    4-8-12- واكنش‌هاي جامد223    5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد224    9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره224    10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره226    1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري226    2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن227    3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي227    منابع و مراجع229    چكيده انگليسي

دسته بندی: علوم پایه » شیمی
تعداد مشاهده:
1377
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 250

حجم فایل:33,563
کیلوبایت

 قیمت:

11,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های شیمی و مهندسی شیمی

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
فازهاي سيمانتحقیق پیرامون کوره سیماندانلود پایان نامه شیمیدانلود تحقیق کوره سیمانراندمان كوره‌هاي دوارمتغيرهاي كنترل سيستم پخت مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان سيستم پخت سیمانسیماناجزاء سيستم پخ

به اشتراک بگذارید:

 • نمونه قالب استاندارد برای جلسه دفاع کارشناسی ارشد

  نمونه قالب استاندارد برای جلسه دفاع کارشناسی ارشد دریافت نمونه قالب استاندارد برای جلسه دفاع کارشناسی ارشد دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت نمونه قالب استاندارد برای جلسه دفاع کارشناسی ارشد،با فرمت ppt و در 9 اسلاید…

 • زندگینامه صائب تبریزی

  زندگینامه صائب تبریزی دریافت زندگینامه صائب تبریزی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :در سال 1039 هـ.ق كه صائب و ظفرخان در ركاب شاه جهان در برهانپور بودند، خبر رسيد…

 • آزمایش تعیین حد روانی خاک

  آزمایش تعیین حد روانی خاک دریافت آزمایش تعیین حد روانی خاک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت هدف از آزمایشوسایل آزمایشتئوري مسألهروش انجام آزمایشمحاسبات جدول و نمودار دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد…

 • تحقیق بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن

  تحقیق بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن دریافت تحقیق بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • پروپوزال رشته مشاوره گرایش شغلی

  پروپوزال رشته مشاوره گرایش شغلی دریافت پروپوزال رشته مشاوره گرایش شغلی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مشاوره گرایش شغلی( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل…

 • پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

  پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان دریافت پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ترمیم و مقاوم سازی ساختمان،با فرمت ppt و در 34 اسلاید قابل…

 • سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس اداری-حقوق-مالی-آموزش-روابط عمومی

  سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس اداری-حقوق-مالی-آموزش-روابط عمومی دریافت سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس اداری-حقوق-مالی-آموزش-روابط عمومی دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - ارزانترین قیمت در اینترنتمربوط به…

 • پاورپوینت مبحث زنگ علوم علوم تجربی پنجم دبستان

  پاورپوینت مبحث زنگ علوم علوم تجربی پنجم دبستان دریافت پاورپوینت مبحث زنگ علوم علوم تجربی پنجم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع مبحث زنگ علوم علوم…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بروجن

  نقشه ی بخش های شهرستان بروجن دریافت نقشه ی بخش های شهرستان بروجن دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان بروجن (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) این فایل در محیط نرم افزار جی…

 • تحقیق عجایب هفت گانه جهان

  تحقیق عجایب هفت گانه جهان دریافت تحقیق عجایب هفت گانه جهان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عجایب هفت گانه جهان ،در قالب Word و در 31 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

  تحقیق بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دریافت تحقیق بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چكيده :در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش…

 • گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان

  گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان دریافت گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان کرمان

  نقشه طبقات اقلیمی استان کرمان دریافت نقشه طبقات اقلیمی استان کرمان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل طبقات اقلیمی استان کرمانمشخصات سیستم تصویر لایه:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی:…

 • تحقیق بررسی تایمرهای الکترونیکی

  تحقیق بررسی تایمرهای الکترونیکی دریافت تحقیق بررسی تایمرهای الکترونیکی دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:درعصري كه ما در آن زندگي ميكنيم ، علم الكترونيك يكي از اساسي ترين و كاربردي ترين عملومي…

 • تحقیق در مورد وضعيت آموزش موسيقي در حيطه آموزش رسمي كشور

  تحقیق در مورد وضعيت آموزش موسيقي در حيطه آموزش رسمي كشور دریافت تحقیق در مورد وضعيت آموزش موسيقي در حيطه آموزش رسمي كشور دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:سر آغازموسيقي، از…

 • بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان دریافت بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چكيده:پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و…

 • سیستم های حمل و نقل ، لجستیک معکوس

  سیستم های حمل و نقل ، لجستیک معکوس دریافت سیستم های حمل و نقل ، لجستیک معکوس دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع تعداد مشاهده: 110 مشاهده فرمت…

 • نمونه سوال درس عربی پیش دانشگاهی

  نمونه سوال درس عربی پیش دانشگاهی دریافت نمونه سوال درس عربی پیش دانشگاهی دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نمونه سوال درس عربی پیش دانشگاهی،در قالب Word و در 4 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

  تحقیق بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین دریافت تحقیق بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت فهرست مطالب :فصل اول : کلیاتطرح مسالهضرورت و اهمیت مسالهاهداف تحقیقفرضیات تحقیقسوالات…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان صومعه سرا (واقع در استان گیلان)- نقشه مدل…

 • تحقیق بررسی كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي

  تحقیق بررسی كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي دریافت تحقیق بررسی كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت مقدمه:كالبدشناسي دستگاه تناسلي نريان را مي‌توان از سه جنبه زير مورد بررسي قرار داد:اول: اسپرماتوژنز…

 • تحقیق نظام مشروطه سلطنتى

  تحقیق نظام مشروطه سلطنتى دریافت تحقیق نظام مشروطه سلطنتى دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نظام مشروطه سلطنتى،در قالب Word و در 32 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :از…

 • پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ

  پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ دریافت پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپمشابه دنياي مکش،…

 • پاورپوینت در مورد سیاره مشتری

  پاورپوینت در مورد سیاره مشتری دریافت پاورپوینت در مورد سیاره مشتری دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت بخشی از متن پاورپوینت:سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است و از نظر فاصله از خورشید پنجمین سیاره منظومه…

 • پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

  پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان دریافت پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع درس 14 مطالعات اجتماعی ،در قالب…

 • مقايسه ويژگي هاي مبتني بر فيلترهاي گابور و ارايه روشي جديد براي تعيين هويت نويسنده

  مقايسه ويژگي هاي مبتني بر فيلترهاي گابور و ارايه روشي جديد براي تعيين هويت نويسنده دریافت مقايسه ويژگي هاي مبتني بر فيلترهاي گابور و ارايه روشي جديد براي تعيين هويت نويسنده دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و…

 • پاورپوینت کشاورزی در ایران

  پاورپوینت کشاورزی در ایران دریافت پاورپوینت کشاورزی در ایران دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کشاورزی در ایران،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

 • تحقیق تئـوري حسابـداري

  تحقیق تئـوري حسابـداري دریافت تحقیق تئـوري حسابـداري دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  صورت گردش وجوه نقد و مديريت گردش وجوه نقد،در قالب Word و در 41 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران پایه دهم

  پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران پایه دهم دریافت پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران پایه دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس اول جغرافیای ایران ،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ)

  پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ) دریافت پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت پاورپوینت آموزشی درس هفدهم…

 • مقاله بررسی ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

  مقاله بررسی ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها دریافت مقاله بررسی ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:جبار باغچه بان كودكي كنجكاو و فعال بود كه كتاب…

 • پاورپوینت درس نهم تاریخ دهم

  پاورپوینت درس نهم تاریخ دهم دریافت پاورپوینت درس نهم تاریخ دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس نهم تاریخ ،در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

  قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران دریافت قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت پيشگفتار:شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو…

 • گزارش کارآموزی مکانیک خودرو، خدمات فنی

  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو، خدمات فنی دریافت گزارش کارآموزی مکانیک خودرو، خدمات فنی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت بخشی از متن:سيستم ترمز الكتريكي دلفي از تكنولوژي  ABS در بسته آلومينيومي با كيفيت عالي استفاده…

 • پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ،راهها و حمل و نقل (1)

  پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ،راهها و حمل و نقل (1) دریافت پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ،راهها و حمل و نقل (1) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود…