تحقیق بررسی معماري شهرنشيني در یک کلان شهر

تحقیق بررسی معماري شهرنشيني در یک کلان شهر

دریافت

تحقیق بررسی معماري شهرنشيني در یک کلان شهر

دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری

جزئیات و دریافت

مقدمه:با توجه به روند سريع شهر نشيني، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جوامع موجب دگرگونيهاي كالبدي در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري  از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرا رداد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته است بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيي از اين منظر قابل توجه است به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال از كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود سال 1300) به 17495 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در 1380 به 548886 نفر رسيده باشد و اين افزايش که رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد در اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجه مي كند اين رشد همراه با پديدآمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي پديده آپارتمان نشيني را در زاهدان تقويت خواهد نمود . در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك و مدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير برآيند اين دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از آن بدين گونه است كه رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.اين پژوهش شامل شش فصل است كه از ميان آنها بعد از فصل اول كه بيان مسئله است سه فصل بر مبناي مطالعات كتابخانه اي ويك فصل بر مبناي مطالعات ميداني شكل گرفته است و در فصل ششم نيز نتيجه گيري و آزمون فرضيات را آورده ايم.فهرست مطالب:فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق1-1 -طرح مساله  2-1 -ضرورت تحقيق   3-1- قلمروتحقق   4-1- اهداف تحقيق  5-1- سئوالات اساسی  6-1- فرضيات پژوهش  7-1- روش تحقيق   8-1- پيشينه تحقيق  9-1- محدوديت تحقيق   فصل دوم : مباني نظري تحقيق1-2- شهر چيست  2-2- تعاريف مختلف شهر  3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني  1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها   1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی  2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار   3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی  4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها  5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها  2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها   1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته   2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك  3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها   4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي   5-2-3-2- وجود راهها   4-2- نظريه هاي ساخت شهر   1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز  2-4-2- ساخت قطاعي شهر  3-4-2- ساخت ستاره اي شكل  4-4-2- ساخت چند هسته اي  5-4-2- ساخت عمومي شهرها  6-4-2- ساخت طبيعي شهرها   7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري  فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان  1-1-3- موقعيت جغرافيايي   2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان  3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان  4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان  5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان  1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان  2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان  6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان  1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي  2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی  7-1-3- بادهاي منطقه   8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه   9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه  10-1-3- منابع آب منطقه  1-10-1-3-آبهای سطح الارضی  2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان  2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان  1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375)2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر 3-2-3- ساختمان جمعيت 1-3-2-3- ساخت سنی2-3-2-3- نسبت جنسي  4-2-3- بعد خانوار   5-2-3- حركات جمعيت   1-5-2-3- حركات زماني جمعيت   2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت   6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان   1-6-2-3- عامل جغرافيايي  2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري  3-6-2-3- عوامل اقتصادي  7-2-3- فعاليت و اشتغال  8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف   1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي  2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت   3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات   9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان  فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان  1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك  1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد  2-1-1-4- منطقه دزداب  2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان   2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان  3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان   1-3-4- كاركرد نظامي سياسي  2-3-4- كاركرد اداري  3-3-4- كاركرد خدماتي   4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان   1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي  2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي  3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي)4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدا1-5 آپارتمان چيست 2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان 3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران 4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان 5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان 6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان 7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان 1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني 2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني 3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت 8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني 9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني 10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني  3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني  4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني  5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني  6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني  11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان  1-11-5- نقاط قوت  1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي  2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح 3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت  4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت  5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي  2-11-5- نقاط ضعف  1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي  2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله 3-2-11-5- كبمود پاركينگ  4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان  12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني  1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين  1-1-12-5- موقعيت ساختمانها  2-1-12-5- قطعه بندي زمين   2-12-5- عوارض طبيعي  1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين  2-2-12-5- هوا  3-2-12-5- صدا   4-2-12-5- نور  5-2-12-5- حرارت و برودت   3-12-5- عوارض انساني   1-3-12-5- خصوصيات خانوار   2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها   3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي   4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث   5-3-12-5- بهداشت محيط   6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي   7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه   فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات1-6-نتیجه گیری کلی 2-6-آزمون فرضیات 3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی منابع و مآخذضمائماین فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:185

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری
تعداد مشاهده:
1648
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 185

حجم فایل:3,028
کیلوبایت

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های معماری و عمران

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
دانلود تحقیق عمراندانلود تحقیق معماریدانلود پروژه معماریدانلود پروژه عمرانپایان نامه معماريتحقیق معماري شهرنشيني در یک کلان شهرتحقیق پیرامون معماري شهرنشينيدانلود تحقیق معماري شهرنشينيمباني نظري تحقيقپایان نامه رشته شهرسازیپایان ن

به اشتراک بگذارید:

 • گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی

  گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی دریافت گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:آرمایشگاه مدار منطقی به همراه درس مدارهای منطقی ارائه می گردد. هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با…

 • تحقیق عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار

  تحقیق عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار دریافت تحقیق عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عوامل تهدید کننده نیروی…

 • پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی تانگو TANGO HOUSING

  پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی تانگو TANGO HOUSING دریافت پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی تانگو TANGO HOUSING دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری مجتمع مسکونی تانگو TANGO HOUSING،با فرمت…

 • تحقیق آلودگی آب (Water Pollution)

  تحقیق آلودگی آب (Water Pollution) دریافت تحقیق آلودگی آب (Water Pollution) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آلودگی آب (Water Pollution) ،در قالب Word و در 19 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • طرح توجیهی شیرینی پزی

  طرح توجیهی شیرینی پزی دریافت طرح توجیهی شیرینی پزی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت خلاصه طرح:این طرح توجیهی در زمینه تاسیس شیرینی پزی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و…

 • پروژه تعهد سازمانی

  پروژه تعهد سازمانی دریافت پروژه تعهد سازمانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چكيده:اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه…

 • پاورپوینت ابزار تراش

  پاورپوینت ابزار تراش دریافت پاورپوینت ابزار تراش دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ابزار تراش ،با فرمت ppt و در 36 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :1- مقدمهماشین کاری: فرآیند تولید…

 • پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي

  پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي دریافت پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پايگاه داده چند رسانه اي،در قالب ppt و در 28…

 • پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي

  پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي دریافت پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  زبان مدلسازي حقيقت مجازي،در قالب ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوینت-اصول و روشهای پروپوزال نویسی بصورت جامع- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-اصول و روشهای پروپوزال نویسی بصورت جامع- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt دریافت پاورپوینت-اصول و روشهای پروپوزال نویسی بصورت جامع- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت  چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟  اولين قدم براي نوشتن…

 • تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران

  تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران دریافت تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران،در قالب Word و…

 • گزارش کارآموزی رشته شیمی در پالايشگاه نفت كرمانشاه

  گزارش کارآموزی رشته شیمی در پالايشگاه نفت كرمانشاه دریافت گزارش کارآموزی رشته شیمی در پالايشگاه نفت كرمانشاه دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز جزئیات و دریافت پیش گفتار: عظمت صنایع نفت که در زمانی کوتاه در…

 • پاورپوینت خانقاه

  پاورپوینت خانقاه دریافت پاورپوینت خانقاه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع خانقاه،با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مقدمهتصوف یکی از جنبه هاي مهم و اصیل فرهنگ…

 • گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران

  گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران دریافت گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:شركت داده پردازي ايران، ابتدا در سال 1335 تحت عنوان شركت آي…

 • تحقیق اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي

  تحقیق اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي دریافت تحقیق اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي،در قالب Word…

 • پاورپوینت کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با…

 • کارآموزی مخابرات فارس

  کارآموزی مخابرات فارس دریافت کارآموزی مخابرات فارس دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت دسته بندی: کارآفرینی » خدماتی و آموزشی تعداد مشاهده: 148 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل:331 کیلوبایت  قیمت: 15,000…

 • نقشه ی زمین شناسی استان خراسان رضوی

  نقشه ی زمین شناسی استان خراسان رضوی دریافت نقشه ی زمین شناسی استان خراسان رضوی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز…

 • تحقیق درباره ژاک ژان ماری دو مورگان

  تحقیق درباره ژاک ژان ماری دو مورگان دریافت تحقیق درباره ژاک ژان ماری دو مورگان دسته بندي : علوم انسانی » باستان شناسی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :«ژاك دومرگان» در سال 1889 براي اولين بار به ايران…

 • بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر

  بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر دریافت بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

  گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دریافت گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی ازمتن:ايستگاه هواشناسي اقدسيه در شمال تهران واقع شده.…

 • طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا دریافت طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی…

 • پاورپوینت آموزش power point به همراه تصاویر

  پاورپوینت آموزش power point به همراه تصاویر دریافت پاورپوینت آموزش power point به همراه تصاویر دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  آموزش power point به همراه تصاویر،در قالب ppt…

 • پاورپوینت معرفی وتعریف کیفیت های بصری وادراکی در فضای شهری

  پاورپوینت معرفی وتعریف کیفیت های بصری وادراکی در فضای شهری دریافت پاورپوینت معرفی وتعریف کیفیت های بصری وادراکی در فضای شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی وتعریف کیفیت های…

 • پاورپوینت تدریس حرف ب کلاس اول ابتدایی

  پاورپوینت تدریس حرف ب کلاس اول ابتدایی دریافت پاورپوینت تدریس حرف ب کلاس اول ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس اول دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تدریس حرف ب ،در قالب ppt…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان سراب

  نقشه ی جهت شیب شهرستان سراب دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان سراب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سراب (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی…

 • پاورپوینت ایمنی ماشین آلات صنعتی

  پاورپوینت ایمنی ماشین آلات صنعتی دریافت پاورپوینت ایمنی ماشین آلات صنعتی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ایمنی ماشین آلات صنعتی،با فرمت ppt و در 59 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • مداد تراش طراحی شده در سالیدورک

  مداد تراش طراحی شده در سالیدورک دریافت مداد تراش طراحی شده در سالیدورک دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مداد تراش طراحی شده در سالیدورک:طراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات …

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر

  نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • پاورپوینت معماری جهان (روم)

  پاورپوینت معماری جهان (روم) دریافت پاورپوینت معماری جهان (روم) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری جهان (روم)،با فرمت ppt و در 73 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :کشور روم در…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سوادکوه

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سوادکوه دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سوادکوه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان سوادکوه (واقع در استان مازندران)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ایلام

  نقشه ی بخش های شهرستان ایلام دریافت نقشه ی بخش های شهرستان ایلام دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ

  پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ دریافت پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس با سی شارپمشابه دنياي مکش،…

 • پاورپوینت WRITING درس اول زبان کلاس دهم

  پاورپوینت WRITING درس اول زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت WRITING درس اول زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع WRITING درس اول زبان ،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت توقعات از فضای شهری

  پاورپوینت توقعات از فضای شهری دریافت پاورپوینت توقعات از فضای شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع توقعات از فضای شهری،با فرمت ppt و در 18 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…