تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

دریافت

تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران،در قالب Word و در 258 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مقدمه:در اين فصل ابتدا خلاصه اي از تحقيق ارائه گرديده، داده ها و اطلاعات فصل 4 نيز مورد تفسير قرار گـرفته است. سـپس يافته هاي پژوهش با توجه به هدف ها و فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.در قسمت بعد يافته هاي تحقيق با يافته ها و نتايج ساير تحقيقات انجام شده در اين زمينه انطباق داده شده اند. ضمناً بر اساس كلياتي كه در قسمت مباني نظري جمع آوري شده و همچنين نتايج تحقيقات مرور شده، بحث و نتيجه گيري از يافته هاي تحقيق به عمل آمده است. در پايان نيز پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق ارائه شده است.خلاصه تحقيقهدف از انجام تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي داشنكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور- ارائه ي الگو بوده است. اهداف ويژه اين تحقيق نيز به شرح زير است.1- توصيف آماري داده هاي مربوط به منتخبي از مشخصات فردي در مديران تحت بررسي2- توصيف آماري داده هاي مربوط به هوش عاطفي و مؤلفه هاي آن در مديران تحت بررسي3- توصيف آماري داده هاي مربوط به مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن در مديران تحت بررسي4- توصيف آماري داده هاي مربوط به راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي5- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با راهبرد راه حل گرا در مديران تحت بررسي6- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با راهبرد عدم مقابله در مديران تحت بررسي7- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با كنترل عدم مقابله در مديران تحت بررسي8- تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد راه حل گرا در مديران تحت بررسي9- تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد عدم مقابله در مديران تحت بررسي10-تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد كنترل در مديران تحت بررسي11- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با هوش عاطفي در مديران تحت بررسي12- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با مهارت هاي ارتباطي در مديران تحت بررسي13- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي14- مقايسه هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي15- ارائه ي الگوي مناسب بر اساس هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي براي مواجهه با تعارضات سازماني با توجه به مطالعات انجام شده در اين زمينه و يافته هاي برخاسته از تحقيقجامعه تحقيق:جامعه آماري اين تحقيق را مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه آزاد كشور كه در دو بخش آموزشي و اجرايي در سال تحصيـلي 1384-1383 مشغول به كار بوده اند، تشكيل داده است. كه بر اين اساس جامعه آماري شامل 122 عضو مي باشد.نمونه تحقيق:به منظور افزايش اعتبار دروني تحقيق، تعداد نمونه اين پژوهش در حيطه دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي آزاد اسلامي عبارت بود از كليه آزمودني هاي موجود تعريف شده در جامعه. بنابراين، يافته هاي آماري كه از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعميم به كليه افراد مشابه خود خواهد بود.متغيرهاي تحقيق:1- هوش عاطفي: تعيين ميزان هوش عاطفي مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، يكي از متغيرهاي اين تحقيق است كه با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالي در مقياس 5 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.2- مهارت هاي ارتباطي: تعيين ميزان مهارت هاي ارتباطي مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، متغير ديگري است كه با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالي در مقياس 5 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.3- راهبردهاي مديريت تعارض: اين متغير كه در واقع، متغير اصلي تحقيق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالي در مقياس 7 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.4- سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودني ها ثبت شده است.5- جنس: بر حسب مرد و يا زن بودن افراد كه در پرسشنامه قيد مي كنند.6- سابقه خدمت: بر حسب سال هايي كه فرد مشغول به كار و تدريس بوده است.7- ميزان تحصيلات: بر اساس طبقه بندي كارشناس، كارشناس ارشد و دكتري.8- مرتبه علمي: بر اساس طبقه بندي مربي، آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد.ابزار اندازه گيري:با توجه به اهداف تحقيق بهترين راه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض مديران مشخص شود. براي اين منظور از چهار پرسشنامه استفاده گرديد.1- پرسشنامه مشخصات فردي مديران: كه نمايانگر، ويژگي هاي جمعيتي جامعه مورد هدف پژوهش مي باشد به صورت محقق ساخته تهيه شده است (پيوست ).2- پرسشنامه هوش عاطفي شرينگ كه پنج مؤلفه خودآگاهي، مديريت خود، آگاهي اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي و خودانگيزي را مورد سنجش قرا مي دهد؛ استاندارد بوده كه در داخل كشور توسط منصوري (1381) اعتباريابي شده و در اين پژوهش اعتبار صوري و محتوايي و پايايي پرسشنامه مجدداً مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ).3- پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي برتون سه مؤلفه مهارت كلامي، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار مي دهد. اين پرسشنامه استاندارد بوده كه در داخل كشور توسط رضايي (1380) اعتباريابي شده و در اين پژوهش اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه مجدداً مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ).4- پرسشنامه راهبردهاي مديريت تعارض رابينز كه پنج شيوه مديريت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرايي و كنترل) مورد سنجش قرار مي دهد. اين پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل كشور توسط قرباني (1378) اعتباريابي شده و در اين پژوهش نيز مجدداً اعتبار صوري و محتوايي و پايايي پرسشنامه مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ). فهرست مطالبفصل اولمقدمهزيربناي نظري تحقيقتعارض و ماهيت آنديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازمانيانواع تعارضتعارض و اثرات اصلي آنعلل ايجاد تعارض در سازمان هاتعارض و تغييرتعاض و اثربخشي سازمانراهبردهاي پيشگيري و راهكارهاي رفع تعارضسبك ها و راهبردهاي مديريت تعارضتفرقه انداختن و حكومت كردن، سركوب كردن تعارض، حل سازنده تعارض، رويكردهاي حل تعارض، چانه زني، ميانجي گري و حكميتخلاصه بحث تعارضهوش عاطفيهوش عاطفي و ريشه هاي تاريخي آنپايه هاي بيولوژيكي عواطف و هوش عاطفيديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفيمؤلفه هاي هوش عاطفي گلمنمؤلفه خودآگاهي، مؤلفه مديريت، مؤلفه آگاهي اجتماعي، مؤلفه مهارت هاي اجتماعي، مؤلفه خودانگيزيتوجه معاصر به هوش عاطفيتقسيم بندي افراد بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوكنقش وراثت و محيط در هوش عاطفيويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائينهوش عاطفي در محل كارآموزش و يادگيري هوش عاطفيخلاصه بحث هوش عاطفيارتباطات و چهارچوب مفهومي آنهدف و اهميت ارتباطاتفرايند و انواع ارتباطاتمهارت هاي ارتباطي مديرانتعريف مهارت هاي ارتباطيمهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آنمهارت كلامي، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثرخلاصه بحث ارتباطاتالگو (مدل)نظريه هاي الگوسازي – انواع الگوبيان مسألهاهميت و ضرورت تحقيقاهداف تحقيقپيش فرض هاي تحقيقمحدوديت هاي تحقيقتعريف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم: پيشينه تحقيقتعارضتحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج از كشورهوش عاطفيتحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج از كشورارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)تحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج ازكشورنتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيقفصل سوم: روش شناسي تحقيقروش تحقيقجامعه آمارينمونه تحقيقمتغيرهاي تحقيقابزار هاي تحقيقنحوه امتياز دهي و پايايي پرسشنامه هاي تحقيقنحوه جمع آوري اطلاعاتروش هاي آماريرعايت مسائل اخلاقيتـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 258- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی
تعداد مشاهده:
57
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 258

حجم فایل:589
کیلوبایت

 قیمت:

55,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 258 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران تحقیق در مورد رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران دانلود رایگان تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران پروژه رابطه هوش عاطفي و مها

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی

  پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی دریافت پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی دسته بندي : فنی و مهندسی » دام و طیور جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نژادهای گاو گوشتی،در قالب ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :●…

 • تحقیق در مورد تخفیف مجازات

  تحقیق در مورد تخفیف مجازات دریافت تحقیق در مورد تخفیف مجازات دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه…

 • پایان نامه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎

  پایان نامه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎ دریافت پایان نامه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎ دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت درس سوم عربی نهم

  پاورپوینت درس سوم عربی نهم دریافت پاورپوینت درس سوم عربی نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس سوم عربی ،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي

  تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي دریافت تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهدر گذشته «مصوركردن» محدوده مشخصي نداشت و تخصص در آن داراي ويژگي معيني…

 • تحقیق در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات

  تحقیق در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات دریافت تحقیق در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدّمه:هر جامعه­اي نيازمند قانون است و به دلايل گوناگون،    قواعد حقوقي كشورها، كمابيش،…

 • تحقیق ضرورت حکومت

  تحقیق ضرورت حکومت دریافت تحقیق ضرورت حکومت دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ضرورت حکومت،در قالب Word و در 21 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ضرورت حکو مـتنیاز بشر به…

 • تحقیق در مورد آلودگي فاضلاب و تعيين آن

  تحقیق در مورد آلودگي فاضلاب و تعيين آن دریافت تحقیق در مورد آلودگي فاضلاب و تعيين آن دسته بندي : علوم پایه » محیط زیست جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مهمترين روش‌هاي تعيين درجه‌ي آلودگي فاضلاب عبارتند از: الف- تعيين…

 • پاورپوینت معماری مترو

  پاورپوینت معماری مترو دریافت پاورپوینت معماری مترو دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری مترو،در قالب ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :مترو در جهان:ایده احداث مترو اولین…

 • روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري

  روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري دریافت روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري دسته بندي : فنی و مهندسی » نساجی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:هدف از تدوين اين…

 • تحقیق گردشگری در ایران

  تحقیق گردشگری در ایران دریافت تحقیق گردشگری در ایران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع گردشگری در ایران،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :نمایی از «کاخ…

 • پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

  پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان دریافت پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی برخی از گیاهان،در قالب ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق بررسی تشخیص و روشهای مولکولی بر اساس سنسور های نانولوله های کربنی ترانزیستورهای اثر میدانی

  تحقیق بررسی تشخیص و روشهای مولکولی بر اساس سنسور های نانولوله های کربنی ترانزیستورهای اثر میدانی دریافت تحقیق بررسی تشخیص و روشهای مولکولی بر اساس سنسور های نانولوله های کربنی ترانزیستورهای اثر میدانی دسته بندي : علوم پایه » شیمی…

 • پاورپوینت توبه

  پاورپوینت توبه دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت توبه چراغ راه انسان در تاریکی هاست و سرمایه بنده ای است که همه چیزش را بر باد داده است. در فضیلت توبه همین روایت امام باقر…

 • تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند

  تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند دریافت تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معضلات آموزشي نظام آموزشی هند،در قالب Word و در 18…

 • پاورپوینت فرانک اون گهری

  پاورپوینت فرانک اون گهری دریافت پاورپوینت فرانک اون گهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فرانک اون گهری ،با فرمت ppt و در 7 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :فرانک اون…

 • گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي

  گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي دریافت گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش كار کامل آزمايشگاه سيستم كنترل خطي شامل آزمایشات زیر:آزمایش اول: تابع پله آزمایش دوم: بررسی…

 • پاورپوینت مکتب شیگاگو

  پاورپوینت مکتب شیگاگو دریافت پاورپوینت مکتب شیگاگو دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مکتب شیگاگو،با فرمت ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :1832: تولد در ماساچوست1867 : نقل…

 • شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

  شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری دریافت شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان چهارمحال و بختیاری مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System:…

 • طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا

  طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا دریافت طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به…

 • پاورپوینت فصل به دنبال محیطی بهتر برای زندگی علوم نهم

  پاورپوینت فصل به دنبال محیطی بهتر برای زندگی علوم نهم دریافت پاورپوینت فصل به دنبال محیطی بهتر برای زندگی علوم نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل به…

 • پروپوزال رشته زبان انگلیسی

  پروپوزال رشته زبان انگلیسی دریافت پروپوزال رشته زبان انگلیسی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال رشته آموزش زبان انگلیسی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و…

 • پاورپوینت آشنايي تجهيزات مكانيكي و تاسیسات بیمارستان

  پاورپوینت آشنايي تجهيزات مكانيكي و تاسیسات بیمارستان دریافت پاورپوینت آشنايي تجهيزات مكانيكي و تاسیسات بیمارستان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي تجهيزات مكانيكي و تاسیسات بیمارستان،در قالب ppt و در…

 • تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد

  تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد دریافت تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد،در قالب Word…

 • پاورپوینت سخت کردن شعله ای

  پاورپوینت سخت کردن شعله ای دریافت پاورپوینت سخت کردن شعله ای دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت مقدمه:سخت کردن شعله ای یک فرایند عملیات حرارتی سطحی  یا موضعی است که در آن یک…

 • تحقیق در مورد واليبال

  تحقیق در مورد واليبال دریافت تحقیق در مورد واليبال دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهورزش واليبال را ويليام مورگان كه گرداننده تفريحات هوليوكا در ماساچوست بود، اين باري را در سال 1895…

 • تحقیق افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

  تحقیق افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار دریافت تحقیق افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري

  تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري دریافت تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:قطعه اي از مبلمان، يك كار هنري، يك اتاق، يك…

 • تحقیق بررسی شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

  تحقیق بررسی شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور دریافت تحقیق بررسی شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی…

 • تحقیق فناوری نانو یا نانوتکنولوژی

  تحقیق فناوری نانو یا نانوتکنولوژی دریافت تحقیق فناوری نانو یا نانوتکنولوژی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده‌ای را پوشش…

 • پاورپوینت حسابداری پیمانکاری

  پاورپوینت حسابداری پیمانکاری دریافت پاورپوینت حسابداری پیمانکاری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری پیمانکاری،با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :روشهاي شناسايي سود پيمان هاي بلند…

 • پاورپوینت سوره علق

  پاورپوینت سوره علق دریافت پاورپوینت سوره علق دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت پاورپوینت سوره علق؛  36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.حضرت محمد (ص) به کوه حرا رفته بود، جبرئیل گفت: اى محمّد! بخوان!حضرت محمد…

 • تحقیق بررسي اختلالات يادگيري

  تحقیق بررسي اختلالات يادگيري دریافت تحقیق بررسي اختلالات يادگيري دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:در سالهاي اخير پژوهش و مطالعه درباره ي كودكاني آغاز شده است كه حالت و كردار آنان براي…

 • تحقیق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور

  تحقیق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور دریافت تحقیق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسی ورزش حرفه ای و آماتور ،در قالب Word و…

 • بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...)

  بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...) دریافت بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:ما همگي تحت تأثر رسانه‌ها هستيم. لذا اگر…