جزوه بیوشیمی (بخش اول)

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

دریافت

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه

جزئیات و دریافت

جزوه بیوشیمی (بخش اول) 

فهرست مطالب 

مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………..
……… 12

مولکولهاي
زیستی……………………………………………………………………………………………………………..12

ایزومرهاي فضایی :
…………………………………………………………………………………………………………….12

کربن متقارن و نامتقارن :
……………………………………………………………………………………………………..12

ایزومر هندسی :
……………………………………………………………………………………………………………….14

پیوندهاي شیمیایی :
…………………………………………………………………………………………………………..14

16…………………………………………………………………………………..
(Minereal Elements ) معدنی ترکیبات

فصل اول: آب و
الکترولیت……………………………………………………………………………………
…………….17

ریتأث آب بر ساختار لیب
ومولکو ها
……………………………………………………………………………………
…………18

روشهاي تعیین حجم آب بدن
……………………………………………………………………………………
……………19

20…..
……………………………………………………………………………………(Osmotic
pressure ) اسمزي فشار

تنظیم حجم آب داخل سلولی،
بین سلولی و پلاسما
…………………………………………………………………………..22

24…………
………………………………………………………………………………………………………………..
PH 

ی سیون یزا ون آب و 26…………………………………………………………………………………………………………
pH

بافرها………………………………………………………………………………………………………………..
………..27

معادلهي هندرسن –
هاسلباخ:……………………………………………………………………………………
……………27

لال تیکترو
ها………………………………………………………………………………………………………………..
….29

میتنظ تعادل آب و
تیالکترول ها
……………………………………………………………………………………
………….29

یاس دها و بازها
………………………………………………………………………………………………………………..
.30

تعیین PKa بوسیله تیتراسیون
:
……………………………………………………………………………………
…………31

میتنظ تعادل دیاس و باز
……………………………………………………………………………………………………….34

اختلالات دیاس –
باز…………………………………………………………………………………………………………..36

فصل دوم: اسید آمینه ………………………………………………………………………………………………………42

یاس يدها نهیآم
………………………………………………………………………………………………………………..42

یپ وند يدیپپت
………………………………………………………………………………………………………………..
..43

خواص یکیالکتر یاس يدها
یآم نه و نیپروتئ ها …………………………………………………………………………………50

سطوح یساختمان نیپروتئ
ها……………………………………………………………………………………
……………..51

مانساخت يها فوق
دوم………………………………………………………………………………………………………..52

روش يها يجداساز نیپروتئ
ها
……………………………………………………………………………………
…………..53

تع نیی یتوال نیپروتئ ها
………………………………………………………………………………………………………..55

 

فصل اول : آب و الکترولیت 

آب فراوانترین ماده موجود
در سیستمهاي بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـا

توجه به میزان چربی بدن
قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 

نکته :1 به تدریج که
انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود 

2: نکته 2/3 کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular
Fluid) و در داخل سلولها اسـت و 1/3

باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بـافتی

، 5 25% پلاسما و ٪ مایع وراي سلولی (فضـاي
سـینوویال، مفصـلی، پریکـاردي، داخـل چشـمی، نخـاعی و…) را تشـکیل

. میدهد 

توانایی ایجاد پیوند
هیدروژنی با دیگر مولکولهاي آب، به آب خصوصیات ویـژهاي بخشـیده اسـت کـه از جملـهي
آنهـا

کشش سطحی، چسبندگی داخلی
بـین مولکـولهـا، نقطـه ذوب و جـوش و حـرارت تبخیـر بـالاي آن نسـبت بـه سـایر

حلالهاست. مولکولهاي آب
علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود می توانند با بخـشهـاي قطبـی سـایر
مولکـولهـاي

بیولوژیک نیز پیوند
هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده
است. 

نکته :1 ات مهاي F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند. 

خواص شیمیایی آب، موجب
شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود. 

 -1 در داخل مولکول
آب، هستهي اکسیژن، الکترونها را از اتمهاي هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب
داراي

بار الکتریکی شده و به یک
مولکول قطبی تبدیل . میشود 

 -2 آن دسته از مواد
که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند 

 -3 آن دسته از مواد
که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند 

مولکولهاي آب توسط
پیوندهاي هیدروژنی که از دسته پیوندهاي غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می .
شوند 

 -1 پیوندهاي هیدروژنی
در نتیجهي جاذبهي بین بارهاي مثبت جزیی اتمهاي هیدروژن یک مولکول با بارهـاي منفـی

جزیی اتمهاي اکسیژن یا
نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد م . یشوند 

 -2 پیوندهاي
هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوري که در دماي 25 درجه سانتیگـراد، در هـر ثانیـه12

10 بـار شکسـته و مجدداً تشکیل . میشوند 

پیوندهاي هیدروژنی در
مولکولهاي آب شبکهاي را تشکیل میدهند که باعث ایجاد خواص ویژه آب شده و ضامن بقـاي

حیات است. 

 -1 آب، در مجاورت
هوا، کشش سطحی . زیادي دارد 

1-1 ) کشش سطحی، نیرویی است
که در سطح تماس مایع با هوا، باعث نگهداري مولکولهاي مایع در کنـار یکـدیگر.
میشود 

1-2 ) این خاصیت باعث
شکلگیري قطره و همچنین مقاومت در مقابل عبور مواد به درون مایع می . شود 

 )1-3 در هنگام تنفس
آنچه پس از دم، باعث بازگشت حجم آلوئولهاي ریه بـه وضـعیت اولیـه و ایجـاد خاصـیت

الاستیکی ریهها میشود،
کشش سطحی مایع موجود در آلوئولهاست. 

 -2 دماي تبخیر آب
(میزان دمایی که لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گاز درآید) بالاست. این
موضوع به همـراه

ظرفیت گرمایی بالا آب،
باعث میشود که آب در هنگام بخار شدن مقدار زیادي گرما را با خود دفع کند و در واقع
علت

خنک شدن بدن پس از تعریق
. همین امر است 

 -3 ثابت ديالکتریک آب
بالاست. به عبارت دیگر آب، یک رساناي قوي (توانایی آب در عبور جریان الکتریکـی)
اسـت. 

این خاصیت آب، در سلولهاي
عصبی نقش مهمی ایفا می کند

روشهاي تعیین حجم آب بدن 

 -1 تعیین حجم آب تام 

با تزریق ترکیباتی مانند
آب سنگین (اکسید دوتریوم) یا آب رادیواکتیو (اکسید تریتیوم) و سپس نمونهبـرداري از
خـون و

تعیین مقدار رقت اولیه
صورت میگیرد. این ترکیبات از دیواره رگها عبور کرده و در تمام بدن انتشـار
مـییابنـد، ولـی در

بدن متابولیزه نمیشوند و
دفع کلیوي آنها نیز کند است.
 

 -2 تعیین حجم آب
پلاسما 

با تزریق ترکیباتی مانند
گلبول قرمز رادیواکتیو یا آلبومین رادیواکتیو و سپس نمونهبرداري از خون و تعیین
میـزان رقـت

ماده اولیه صورت میگیرد.
این ترکیبات قادر به عبور از دیواره رگها نیستند. در آزمایشگاه خونشناسی، تغییـرات
درصـد

حجم آب پلاسما به وسیله
هماتوکریت تعیین میشود. (هماتوکریت: درصد حجم گلبول قرمز نسبت به حجم کل خون). 

 -3 تعیین حجم آب فضاي
خارج سلولی 

این عمل با تزریق
«اینولین» و سپس نمونهبرداري از خون و تعیین میزان رقت ماده اولیه صـورت مـیگیـرد.
اینـولین از

دیواره رگها عبور میکند،
ولی قادر به عبور از غشاء سلول نبوده، و در بدن متابولیزه نمیشود و دفع کلیـوي آن
نیـز کنـد. میباشد 

 -4 تعیین حجم آب داخل
سلولی 

میزان آب داخل سلولی
تقریباً برابر با اختلاف آب تام بدن و آب خارج سلولی است. 

دسته بندی: علوم پزشکی » تغذیه
تعداد مشاهده:
120
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 265

حجم فایل:4,411
کیلوبایت

 قیمت:

10,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdf سایز: 4.30mb تعداد صفحه:265

برچسب ها:
دانلود جزوه بیوشیمی (بخش اول) جزوه بیوشیمی (بخش اول) دانلود بیوشیمی (بخش اول) دانلود جزوهفروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • حقوق شهروندي

  حقوق شهروندي دریافت حقوق شهروندي دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت شهروندی تا پیش از این در حوزه  اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش…

 • طراحی و مونتاژ قالب دایکاست در نرم افزارکتیا

  طراحی و مونتاژ قالب دایکاست در نرم افزارکتیا دریافت طراحی و مونتاژ قالب دایکاست در نرم افزارکتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و…

 • تحقیق تحلیل ساختار سيمان استخوان

  تحقیق تحلیل ساختار سيمان استخوان دریافت تحقیق تحلیل ساختار سيمان استخوان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل ساختار سيمان استخوان،در قالب Word و در 75 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • تحقیق تحلیل سیستم در حسابداری

  تحقیق تحلیل سیستم در حسابداری دریافت تحقیق تحلیل سیستم در حسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل سیستم در حسابداری،در قالب Word و در 169 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • تحقیق آموزش عکاسی

  تحقیق آموزش عکاسی دریافت تحقیق آموزش عکاسی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت توضیحات:آموزش عکاسی ، مقاله ای فوق العاده مفید برای کسانی که میخواهند به یک عکاس حرفه ای شوند.آموزش عکاسی از سطح…

 • پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم دریافت پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع فصل سوم ریاضی ،در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • تحقیق بررسی اندیشه های مارکس

  تحقیق بررسی اندیشه های مارکس دریافت تحقیق بررسی اندیشه های مارکس دسته بندي : علوم انسانی » فلسفه و منطق جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع برسی اندیشه های مارکس،در قالب Word و در 150 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

  جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) دریافت جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95  فهرست مطالب  فصل اول: سلولهاي خونی، ایمنی و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ

  بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ دریافت بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :ميان غزل هاى سعدى و…

 • تحقیق در مورد مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهاي زيربنايي با جلوه تر

  تحقیق در مورد مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهاي زيربنايي با جلوه تر دریافت تحقیق در مورد مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهاي زيربنايي با جلوه تر دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مديريت…

 • تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی

  تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی دریافت تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت چکيده: تصرفات و روابط مالکين مشاع و تصرفات مادي وحقوقي در ملک مشاع از دير…

 • تحقیق آب سنگین

  تحقیق آب سنگین دریافت تحقیق آب سنگین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آب سنگین،در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :آب سنگینآب سنگین آبی است که…

 • مقاله تاثير سيكل عمليات حرارتي بعد از آهنگری بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ابزار سردکار

  مقاله تاثير سيكل عمليات حرارتي بعد از آهنگری بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ابزار سردکار دریافت مقاله تاثير سيكل عمليات حرارتي بعد از آهنگری بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ابزار سردکار دسته بندي :…

 • ویژگیهای تجارت الكترونیك در برابر تجارت سنتی

  ویژگیهای تجارت الكترونیك در برابر تجارت سنتی دریافت ویژگیهای تجارت الكترونیك در برابر تجارت سنتی دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی (Traditional commerce & e - commerce) : هر فن…

 • پروپوزال سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

  پروپوزال سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) دریافت پروپوزال سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل…

 • تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري

  تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري دریافت تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع رابطه بين تدريس ويادگيري،در قالب Word و در 175 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم امید به زندگی

  مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم امید به زندگی دریافت مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم امید به زندگی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود…

 • مقاله جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان

  مقاله جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان دریافت مقاله جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت مقاله جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهانگروه دین و اندیشه: معماری…

 • پاورپوینت فصل کانی ها علوم تجربی هشتم

  پاورپوینت فصل کانی ها علوم تجربی هشتم دریافت پاورپوینت فصل کانی ها علوم تجربی هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع فصل کانی ها علوم تجربی ،در قالب ppt…

 • تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن

  تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دریافت تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آناین فایل شامل تصویری از…

 • پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

  پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان دریافت پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس 20 مطالعات اجتماعی ،در قالب…

 • پروژه قالب کاری

  پروژه قالب کاری دریافت پروژه قالب کاری دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت پروژه قالب کاری:قسمتی از متن:در بسیاری از موارد شرایط سطحی یا خواص مکانیکی ماده مصرفی محدودیتهایی برای فرآیند ماشین کاری ایجاد میکند.…

 • تحقیق سلامتى تن و روان

  تحقیق سلامتى تن و روان دریافت تحقیق سلامتى تن و روان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سلامتى تن و روان ،در قالب Word و در 376 صفحه قابل…

 • بانک 700 هزار ایمیل فعال (ایمیل کاربران مارکت های اندرویدی)

  بانک 700 هزار ایمیل فعال (ایمیل کاربران مارکت های اندرویدی) دریافت بانک 700 هزار ایمیل فعال (ایمیل کاربران مارکت های اندرویدی) دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:بانک ایمیل مارکت های اندرویدی شامل بیش از 700 هزار…

 • مقاله ارزيابي رسوب الكتريكي همزمان بايو سراميك هيدروكسي آپاتيت و ذرات پليمري بر روي تيتانيوم

  مقاله ارزيابي رسوب الكتريكي همزمان بايو سراميك هيدروكسي آپاتيت و ذرات پليمري بر روي تيتانيوم دریافت مقاله ارزيابي رسوب الكتريكي همزمان بايو سراميك هيدروكسي آپاتيت و ذرات پليمري بر روي تيتانيوم دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و…

 • تحقیق بررسي و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادي

  تحقیق بررسي و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادي دریافت تحقیق بررسي و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  بررسي و نقش بندر لنگه در توسعه…

 • تحقیق اهرام ثلاثه مصر

  تحقیق اهرام ثلاثه مصر دریافت تحقیق اهرام ثلاثه مصر دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اهرام ثلاثه مصر،در قالب Word و در 26 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :در…

 • پروپوزال رشته مدیریت منابع انساني

  پروپوزال رشته مدیریت منابع انساني دریافت پروپوزال رشته مدیریت منابع انساني دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مدیریت منابع انساني، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و…

 • پاورپوینت پیاده راه ها مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی

  پاورپوینت پیاده راه ها مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی دریافت پاورپوینت پیاده راه ها مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پیاده راه…

 • تحقیق هيدروژن

  تحقیق هيدروژن دریافت تحقیق هيدروژن دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع هيدروژن ،در قالب Word و در 10 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :هيدروژن ساده ترين عنصر شناخته…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندس مواد و ریخته گری، كارآموزي در شركت ذوب فلزات ايمن كار (فرد)

  گزارش کارآموزی رشته مهندس مواد و ریخته گری، كارآموزي در شركت ذوب فلزات ايمن كار (فرد) دریافت گزارش کارآموزی رشته مهندس مواد و ریخته گری، كارآموزي در شركت ذوب فلزات ايمن كار (فرد) دسته بندي : فنی و مهندسی »…

 • تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه

  تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه دریافت تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه،در…

 • تحقیق مالیات مضاعف و مستاجر

  تحقیق مالیات مضاعف و مستاجر دریافت تحقیق مالیات مضاعف و مستاجر دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مالیات مضاعف و مستاجر،در قالب Word و در 94 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…