پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دریافت

پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

جزئیات و دریافت

مقدمه:الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.فهرست مطالب:مقدمهفصل اول : دولت و مسووليتبخش نخست: تعريف دولت و منشا آنگفتار نخست: تعريف دولت1-1)    اجتماع سياسي2-1) اقتدار سياسي3-1) تعريف دولت4-1) دولت مدرنگفتار دوم: منشا دولت1-2)    دولت مبتني بر رضايت1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي2-2-2) هگل و دولت اخلاقي3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت5-2) منشا دولت در اسلامبخش دوم : نقش دولت و مسووليتگفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت1-1)    يونان باستان و عدالت طبيعي2-1) هابز و عدالت قراردادي3-1) بنتام و عدالت فايده گرا4-1) كانت و عدالت مطلق5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت6-1) نظريه عدالت رالز7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت8-1) هايك و نفي عدالت9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطينتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت1)    ايالت كبك2)    كشور كانادا3)    جمهوري فرانسهگفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت1-2)    سوسياليسم : راه بردگي2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسمنتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتگفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت1-3)    مفهوم ايدئولوژي2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت3-3) دولت اسلامي ايراننتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتفصل دوم: مسووليت مدني دولتبخش نخست: تقصير دولتگفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت1-1)    از مسووليت تا تقصير2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداريگفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت1-2)    خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)3) تفسير زباني خطاي اداري1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولتبخش دوم: رابطه سببيتگفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت1-1)    نظريه سبب بي واسطه و نزديك2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط3-1) نظريه سبب مناسب4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت1-2) تقصير زيان ديده2-2) فعل شخص ثالث3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت1-3) خطاي سنگين1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار1) دلايل فرعي2) دليل اصلي : دشواري فعاليت2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)2-3) خطاي عمدي دولت1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)بخش سوم: خسارتگفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب1-1)    اوصاف قاطع خسارت1-1-1)    خسارت بايد مسلم باشد2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشدگفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها1-2)    خسارت اقتصادي1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)3-2) خسارت معنوي4-2) زيان جسمي5-2) مرگ و غرامت6-2) خسارت وارد بر اموالگفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار1-3)    مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار1-1-3)    مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيمگفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها1-4)    اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت1) زيانديده مستقيم2) مشمولان زيان پخش شده2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام3-3-1-4) نظام قضايي مختلط2-4) چگونگي جبران خسارتبخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصيرگفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت1-1)    مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولتگفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت1-2)    مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاريچكيده و سخن آخرفهرست منابعاین فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:640

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
1663
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 640

حجم فایل:1,475
کیلوبایت

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
دانلود تحقیق حقوقمسؤوليت مدني دولتحقوق مدنی دولتکار تحقیقی مسؤوليت مدني دولتدانلود پروژه مسؤوليت مدنيتحقیق پیرامون حقوق مدنی دولتدانلود پایان نامه حقوقپایان نامه حقوقپروژه رشته فقه و حقوقتحقیق رشته حقوقخرید تحقیقخرید پروژه

به اشتراک بگذارید:

 • گزارش کارآموزی خدمات حسابداري شرکت

  گزارش کارآموزی خدمات حسابداري شرکت دریافت گزارش کارآموزی خدمات حسابداري شرکت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:خدمات حسابداري شرکت شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي…

 • تحقیق در مورد نحوه زندگی و سبک نویسندگان ژاپنی

  تحقیق در مورد نحوه زندگی و سبک نویسندگان ژاپنی دریافت تحقیق در مورد نحوه زندگی و سبک نویسندگان ژاپنی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :اوسامو دازایی هنوزهم مدرن ترین…

 • پاورپوینت سقف کوبیاکس

  پاورپوینت سقف کوبیاکس دریافت پاورپوینت سقف کوبیاکس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کوبیاکس،با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مفهوم کوبیاکساساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان رامیان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان رامیان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان رامیان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت در مورد پرخاشگری

  پاورپوینت در مورد پرخاشگری دریافت پاورپوینت در مورد پرخاشگری دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت پاورپوینت در مورد پرخاشگری؛ 37 اسلاید و قابل ویرایشپرخاشگری می تواند سبب صدمه رساندن به دیگران از نظر…

 • تحقیق و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

  تحقیق و جه نقد ، سرمایه ودرآمد دریافت تحقیق و جه نقد ، سرمایه ودرآمد دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع و جه نقد ، سرمایه ودرآمد،در قالب Word و در 87…

 • آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی

  آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی دریافت آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن :در این آزمایش یکی از خطاهای ادراکی که مربوط…

 • پاورپوینت نکاتی قبل از تدریس درس بلوغ

  پاورپوینت نکاتی قبل از تدریس درس بلوغ دریافت پاورپوینت نکاتی قبل از تدریس درس بلوغ دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  نکاتی قبل از تدریس درس بلوغ،در قالب ppt و در 10 اسلاید،…

 • تحقیق بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi

  تحقیق بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi دریافت تحقیق بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت چکیده:شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در…

 • گزارش کار آموزی در اداره جهاد کشاورزی

  گزارش کار آموزی در اداره جهاد کشاورزی دریافت گزارش کار آموزی در اداره جهاد کشاورزی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت تاريخچه جهاد كشاورزي:مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مياندواب  با عنوان جهادسازندگي در سال…

 • پاورپوینت درس آثاری از گذشته زمين علوم نهم

  پاورپوینت درس آثاری از گذشته زمين علوم نهم دریافت پاورپوینت درس آثاری از گذشته زمين علوم نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس آثاری از گذشته زمين علوم…

 • تحقیق تحلیل اندیشه های مايكل پورتر

  تحقیق تحلیل اندیشه های مايكل پورتر دریافت تحقیق تحلیل اندیشه های مايكل پورتر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل اندیشه های مايكل پورتر،در قالب Word و در 13 صفحه قابل…

 • پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی کلاس نهم

  پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل دوم علوم تجربی ،در قالب ppt و…

 • بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

  بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك دریافت بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت مقدمه:اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو…

 • پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

  پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان دریافت پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:این پرسشنامه برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ساخته شده است. در این پرسشنامه بنابراین 8 ویژگی عمده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری…

 • پروپوزال رشته مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

  پروپوزال رشته مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی دریافت پروپوزال رشته مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت…

 • تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

  تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد دریافت تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تعريف و كاركرد سوبسيد،در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پروپوزال رشته مهندسی فناوری و اطلاعات

  پروپوزال رشته مهندسی فناوری و اطلاعات دریافت پروپوزال رشته مهندسی فناوری و اطلاعات دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده در رشته مهندسی فناوری و اطلاعات، می‌ باشد که…

 • مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم هموارسازي سود

  مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم هموارسازي سود دریافت مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم هموارسازي سود دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مبانی نظری…

 • بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

  بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا دریافت بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دسته بندی:…

 • سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX…

 • پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری)

  پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری) دریافت پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری)،با فرمت ppt و در…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتی

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتی دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت درس دوم فارسی ششم دبستان

  پاورپوینت درس دوم فارسی ششم دبستان دریافت پاورپوینت درس دوم فارسی ششم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع درس دوم فارسی ،در قالب ppt و در…

 • تحقیق شرایط آموزش هنر موسیقی در بحث آموزشی

  تحقیق شرایط آموزش هنر موسیقی در بحث آموزشی دریافت تحقیق شرایط آموزش هنر موسیقی در بحث آموزشی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شرایط آموزش هنر موسیقی در بحث آموزشی،در…

 • تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا

  تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا دریافت تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  آثار کامران ديبا،در قالب Word و در 48 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

  تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی دریافت تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع کارآیی…

 • طرح توجیهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

  طرح توجیهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی دریافت طرح توجیهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) کشت و پرورش…

 • پاورپوینت فصل 14 علوم پایه هفتم ( گردش مواد )

  پاورپوینت فصل 14 علوم پایه هفتم ( گردش مواد ) دریافت پاورپوینت فصل 14 علوم پایه هفتم ( گردش مواد ) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت پاورپوینت آموزشی درس چهاردهم مبحث گردش مواد درس…

 • گزارش كارآموزي فرآورده‌هاي بهداشتي در شركت پاكشو

  گزارش كارآموزي فرآورده‌هاي بهداشتي در شركت پاكشو دریافت گزارش كارآموزي فرآورده‌هاي بهداشتي در شركت پاكشو دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت تاريخچه شركت پاكشو: شركت پاكشو از سال 1340 در كارخانه كوچك به مساحت 400 مترمربع…

 • تحقیق در مورد شرکت پاناسونیک

  تحقیق در مورد شرکت پاناسونیک دریافت تحقیق در مورد شرکت پاناسونیک دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت بخشی از متن:شركت ماتسوشیتا الكتریک ایندستریال با مسؤلیت محدود، از پیشروان جهانی در عرصه تولید محصولات برقی و الكترونیک…

 • پاورپوینت فصل هفنم علوم پایه هفتم

  پاورپوینت فصل هفنم علوم پایه هفتم دریافت پاورپوینت فصل هفنم علوم پایه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل هفنم علوم ،در قالب ppt و در 34 اسلاید،…

 • تحقیق تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك

  تحقیق تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك دریافت تحقیق تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تعريف حق العملكار…

 • کاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم

  کاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم دریافت کاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت خلاصه:دردنياي صنعتي امروزي که هر لحظه علم الکترونيک وصنعت نيمه هاديها روبه پيشرفت مي باشد شاهد…