پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر

پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر

دریافت

پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر

دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری

جزئیات و دریافت

چكيده:در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي كه از خوب ديدن در جهان بدست آورده راهگشاي او در پيچيدگيهاي زندگي بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقيقت هستي نزديك‌تر مي‌كند پس در چگونگي ايجاد رابطه بين انسان و طبيعت كه در نهايت به آفرينشي زيبا مي‌انجامد بايد ژرف انديشيد و استوار قدم برداشت.معماري از زمينه‌هايي است كه در آن مي‌توان براي نحوه اين ارتباط به تعريفي مناسب دست پيدا كرد و با برنامه ريزي طبق مباني‌اي كه اين رشته از شناخت انسان و شناخت طبيعت ارائه مي‌دهد، تركيبي متعادل بدست آورد كه راه انسان را براي شناخت از طريق سفر، كوتاهتر مي‌كند و به او طبيعت و حقيقت آن را مي‌آموزد.معماري در اين برنامه ريزي با گردشگري و برنامه‌هاي آن دررابطه‌اي مستقيم قرار مي‌گيرد. در حال حاضر به طوري كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگري در ايران برمي‌آيد، متأسفانه اين فعاليت عظيم جهاني، با نوعي ركود و وقفه در كشور روبروست كه براي حل آن نياز به اهداف و سياستهاي كلان، ايجاد نظام برنامه ريزي گردشگري در مقياس محلي و ملي و و بين المللي ايجاد هماهنگي در مديريت گردشگري مي‌باشد.در اين برنامه ريزيها پرداختن به نقش معماري در توسعه گردشگري و جذب توريست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين ميان حتي پرداختن به طرحهاي ضربتي و كوتاه مدتي كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت براي توسعه گردشگري هستند، بسيار تأثير گذار و مهم مي‌باشد.طرح اين پروژه‌ با توجه به موقعيت منطقه از نظر توريستي، باعث پيشرفت چشمگير صنعت توريسم در اين ناحيه مي‌شود. ضمن  اينكه با گسترش نظارت محيط زيست بر ناحيه به حفظ اكوسيستم طبيعي آن كمك مي‌كند.فهرست مطالب: چكيده مقدمه تعريف پروژه اهداف پروژه فصل اول – فلسفه وجودي طرح مقدمه 1-1 مفهوم گردشگري 2-1 جايگاه گردشگري در زندگي امروز 1-2-1 ضرورت برنامه ريزي براي زمانهاي فراغت 2-2-1 فراغت فعال و غير فعال 3-2-1 نقش گردشگري در گذران فراغت 4-2-1 نقش گردشگري در كيفيت زندگي 3-1 راهبردهايي در توسعه گردشگري 4-1 منابع گردشگري5-1 طيف گردشگران6-1 فعاليتهاي گردشگري7-1 ضرورت طرحهاي گردشگري و نتايج آن8-1 نتيجه گيريفصل دوم – مطالعات محيطي طرح2-1-1-2 ويژگيهاي تاريخيمقدمه1-2 مطالعات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي1-1-2 استان لرستان1-1-1-2 موقعيت جغرافيايي3-1-1-2 ويژگيهاي اجتماعيجمعيتساختار جنسي و سني استاندر نمودر زير ساختار جمعيت استان به تفكيك سن و جنس مشخص شده است4-1-1-2 ويژگيهاي اقتصادي5-1-1-2 ويژگيهاي طبيعيويژگيهاي اقليمي7-1-1-2 جاذبه‌هاي گردشگري2-1-2 شهرستان بروجرد3-1-2- روستاهاي منطقهروستاهاي شمال غربيروستاهاي شماليروستاهاي شمال شرقيروستاهاي شرقي و جنوب شرقيروستاهاي جنوبيروستاهاي جنوب غربيروستاهاي غربي4-1-2 كشاورزي و باغداري در منطقه5-1-2 دامپروري و دامداري منطقه6-1-2 ايلات و عشاير و مردم منطقه2-2 مطالعات پايه1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد1-1-2-2موقعيت جغرافيايي2-1-2-2- موقعيت طبيعي3-1-2-2 پوشش گياهي4-1-2-2 حيات وحش2-2-2- اقليم منطقهتقسيمات اقليمي1-2-2-2- عوامل اقليمي مهم در منطقه آبسرد2-2-2-2- بارندگي3-2-2-2- باد4-2-2-2- تابش5-2-2-2 يخبندان6-2-2-2- رطوبت7-2-2-2- نمودار بيوكليماتيك ساختماني8-2-2-2- نيازهاي آبي در محدوده سايت3-2-2 – شناخت زمين و خاك منطقه1-3-2-2- زمين شناسي منطقهتشكيلات زون سنندج – سيرجانتشكيلات زاگرس2-3-2-2- خاك شناسي منطقهبافت خاك و قابليت نفوذ خاكويژگيهاي خاك منطقه و محدوديتها3-3-2-2 – مصالح شناسي4-3-2-2- ژئومورفولوژي (لرزه خيزي)4-2-2 راههاي دسترسي به منطقه5-2-2- قابليتهاي منطقه3-2- نتيجهفصل سوم – معماري بومي منطقهمقدمه1-3- مباني معماري بومي2-3- روند شكل گيري معماري بومي3-3- دلايل كم رنگ شدن معماري بومي در جهان امروز4-3- معماري بومي منطقه5-3- معماري خانه هاي روستايي1-5-3-نظام فضايي كالبدي روستاها2-5-3- معماري مسكن روستايي3-5-3 – مصالح و شيوه ساخت1-3-5-3- شيوه ساخت2-3-5-3- مصالح6-3- الگوهاي طراحي منطقه1-6-3- مسيرهاي دسترسي2-6-3- كانونهاي تجمع3-6-3- ساختمان و طبيعت4-6-3- معابر عمومي5-6-3- ساخت و ساز و مصالح6-6-3- حصارها7-6-3- آلاچيق و سايبان7-3- نقش اقليم در معماري بومي1-7-3- ويژگيهاي طراحي اقليمي در منطقهسيستم جذب و دفع مستقيمسيستم جذب و دفع غيرمستقيمديوار ترومپديوار آبيسيستم جذب و دفع مجزابام آبيگلخانهترموسيفون3-7-3- تدابير اقليمي در محدوده طرح8-3- نتيجه گيريفصل چهارم – نمونه طرحهاي مشابهمقدمه1-4- باغها1-1-4- تعاريف مربوط به باغ2-1-4- تاريخچه و سبك هاي گوناگون هنر باغ سازي1-2-4- باغهاي ايراني1-1-2-4- باغهاي صفوي يا شاه عباسي2-1-2-4- باغ هاي قاجاري2-2-4– باغ هاي ايراني و ويژگي هاي آنها1-2-2-4- هندسه باغ هاي ايراني2-2-2-4- آب در باغ ايراني3-2-2-4- گياهان باغ3-2-4- اشكال باغ ها1-3-2-4- باغ هاي منظم2-3-2-4- باغ نامنظم4-2-4- اصول بنيادي طراحي باغ1-4-2-4 – خط يا محور2-4-2-4- فرم3-4-2-4- بافت4-4-2-4- رنگ5-4-2-4- مقياس6-4-2-4- تنوع7-4-2-4- توالي8-4-2-4- تعادل3-4- آب در طراحي پارك4-4- آب در باغ هاي ايراني1-4-4- آب و روانشناسي2-4-4- آب و انعكاسطراحي آب در سبك هاي مختلف3-4-4- استخر4-4-4- آب نما5-4-4- چشمه6-4-4- بركه ها يا باغچه هاي آبي7-4-4- آبشار و جويبار8-4-4- فواره ها9-4-4- آب و مجسمه10-4-4- آب و حيات وحش5-4- موزه ملي آب ايران6-4- مجموعه ورزشي رفسنجان7-4- باغ فردوسي(گسترش باغ جمشيديه تهران)8-4- باغ شازده ماهان9-4- موزه دريايي اوزاكا10-4- مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائوفصل پنجم – بررسي موضوع طرح و اثرات آن در منطقهمقدمه1-5- جاذبه‌هاي منطقه و موضوع طرح2-1-5- محدوديتهاي منطقه براي طراحي3-5- نقش منطقه در محدوده غرب كشور4-5- نقش منطقه در طرحهاي ملي5-5- بررسي حجم قابل انتظار بازديد كنندگان6-5- بررسي تاثيرات متقابل اجتماعي و فرهنگي و تاريخي بازديدكنندگان و فضا1-6-5- چگونگي تاثيرات1- فرهنگي2- سنتي7-5- تأثيرات اقتصادي طرح در منطقه1-7-5- بررسي زمينه‌هاي اقتصادي جمعيت استفاده كننده2-7-5 بررسي امكان توسعه برخي فعاليتهاي اقتصادي منطقهشناخت بنيه اقتصاديتعيين جايگاه و نقش منطقهپيش بيني اشتغال3-7-5- بررسي امكان سرمايه گذاري در فضا8-5 نتيجهفصل ششم – برنامه ريزي فيزيكي و معيارها و ضوابط طراحيمقدمه1-6- برنامه ريزي فيزيكي1-1-6- نتيجه گيري جمعيتيجدول شماره 1-6 خلاصه نتيجه گيري جمعيتي2-6- معرفي حوزه‌ها1-2-6- پاركينگ2-2-6- اقامتگاه (هتل)آيين نامه و ضوابط هتل در ايران3-2-6- موزهپيدايش موزه‌هاي تاريخي طبيعيبخشهاي موزه‌هاي تاريخ طبيعيايمني و حفاظتنور در موزهنور طبيعي4-2-6 رستوران5-2-6 آزمايشگاههاي پژوهشيروكار سطوح6-2-6 اداري3-6-نتيجه گيريفصل هفتم – معرفي پروژه و اهداف آنمقدمه1-7- اهداف و عملكردهاي پروژه1-1-7 حوزه فرهنگي2-1-7 حوزه اقامتي و استراحت3-1-7 حوزه ورزشي4-1-7 حوزه پژوهشي5-1-7 حوزه تفريحي6-1-7 حوزه اداري2-7 توجيه اقتصادي طرح1-2-7 فازبندي پروژهفاز يك پروژهفاز دو پروژهفاز سه پروژه3-7- نتيجه گيريفصل هشتم – بررسي سايت و ايده‌هاي طراحيمقدمه1-8- ايده‌هاي كلي1-1-8- منابع و جاذبه‌هاي طبيعي2-1-8 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي2-8 طراحي فضاي سبز1-2-8 امكان ايجاد منظر با توجه به كاربريهاي پيشنهادي2-2-8 لزوم حفظ ديد به سمت سايت3-2-8 ايجاد كريدور سبز دور سايت4-2-8 لزوم حفظ گياهان بومي3-8 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه4-8 شناخت سايت1-4-8 وسعت فضا2-4-8 موقعيت فضا3-4-8 فرم فضادر صفحات قائم، افقي و نيمرخ-4-8 نظام شكلي استقرار5-8 مطالعات كالبدي7-8 ديدهاي مطلوب به سايت8-8 جهت گيري ساختمانها در مجموعه9-8 نتيجه گيري از بررسي سايتها و عملكردهاي مناسب براي آنها10-8 ورودي به مجموعه11-8 عملكردهاي پيش بيني شده1-11-8 پارك حاشيه سايت2-11-8 مجموعه پذيرايي و اقامتي3-11-8 موزه شناخت12-8 روند طراحي1-12-8 باغ ايراني13-8 سازه14-8 تاسيساتسيستم تهويه يكپارچه با كانالسيستم تهويه يكپارچه فن كوئليسيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبيسيستم چيلر مركزي با هواساز و كانالاین فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:220

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری
تعداد مشاهده:
896
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 220

حجم فایل:5,005
کیلوبایت

 قیمت:

13,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های معماری و طراحی فضای شبز

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

گالری تصاویر :

برچسب ها:
دانلود تحقیق معماریدرياچه گلهرتوريستي تفريحيمجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهرمعماری مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهرکار تحقیقی معماری مجموعه توریستیدانلود پروژه معماری مدرنتحقیق پیرامون دریاچه گهردانلود پایان نامه معماریپایان نامه

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت اجرای ساختمان های فلزی

  پاورپوینت اجرای ساختمان های فلزی دریافت پاورپوینت اجرای ساختمان های فلزی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اجرای ساختمان های فلزی،در قالب ppt و در 60 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رامسر

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رامسر دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رامسر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • نظام حسابداري دریک شركت باربري خصوصی

  نظام حسابداري دریک شركت باربري خصوصی دریافت نظام حسابداري دریک شركت باربري خصوصی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نظام حسابداري دریک شركت باربري خصوصی،در قالب Word و در 120 صفحه قابل…

 • پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا

  پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا دریافت پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پیش بینی عددی وضع هوا،در قالب ppt و در 38 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوینت روش گردش علمي

  پاورپوینت روش گردش علمي دریافت پاورپوینت روش گردش علمي دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روش گردش علمي،در قالب ppt و در 5 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

 • تحقیق صفویان

  تحقیق صفویان دریافت تحقیق صفویان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع صفویان،در قالب Word و در 35 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :تشكيل دولت صفوي در اوايل قرن دهم…

 • تحقیق انواع ابرها

  تحقیق انواع ابرها دریافت تحقیق انواع ابرها دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع انواع ابرها،در قالب Word و در 42 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :به طور كلي، انواع مهم ابرها…

 • کار تحقیقی بررسی قوۀ قهریه

  کار تحقیقی بررسی قوۀ قهریه دریافت کار تحقیقی بررسی قوۀ قهریه دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از…

 • رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

  رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن دریافت رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی…

 • پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

  پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی دریافت پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  اصول مدیریت آموزشی،در قالب ppt و در 269 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :1- آزمون مقدماتی (…

 • منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟

  منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ دریافت منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت بخشی از متن:آداب و مهارت­های مذاکرهبرای داشتن مذاکره­ای بهتر، مؤثر و موفق موارد زیر را باید رعایت…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رشت

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رشت دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رشت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رشت (واقع در استان گیلان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای

  پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای دریافت پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای دسته بندي : علوم انسانی…

 • تحقیق پرونده هسته ای و معادلات جدید

  تحقیق پرونده هسته ای و معادلات جدید دریافت تحقیق پرونده هسته ای و معادلات جدید دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پرونده هسته ای و معادلات جدید،در قالب Word و در…

 • تحقیق ماليات هاي خالص

  تحقیق ماليات هاي خالص دریافت تحقیق ماليات هاي خالص دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ماليات هاي خالص،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مالياتهاي خالص:همانطور كه…

 • تحقيق هنر پاپ Pop Art

  تحقيق هنر پاپ Pop Art دریافت تحقيق هنر پاپ Pop Art دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت بخشی از متن:پاپ آرت مخفف «Popular Art» (هنر فردی، هنر عامه)این اصطلاح رو لارنین آلووی منتقد انگلیسی…

 • پاورپوینت کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه است

  پاورپوینت کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه است دریافت پاورپوینت کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه است دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت  مزاياي سقف کامپوزيت کرميت     کاهش وزن سقف    کاهش…

 • نقشه ی بخش های شهرستان میانه

  نقشه ی بخش های شهرستان میانه دریافت نقشه ی بخش های شهرستان میانه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد

  نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)نقشه ی جهت، 8 جهت…

 • پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه ی ششم

  پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه ی ششم دریافت پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه ی ششم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع درس چهارم فارسی ،در قالب ppt…

 • تحقیق رضایت شغلی

  تحقیق رضایت شغلی دریافت تحقیق رضایت شغلی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه :به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، از ميان همه مفاهيمي‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازماني و مديريت در موقعيتهاي سازماني…

 • تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

  تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم دریافت تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بعقيده پرفسور تار ديو استعمال سموم عملي…

 • پاورپوینت سقف تیرچه بلوک

  پاورپوینت سقف تیرچه بلوک دریافت پاورپوینت سقف تیرچه بلوک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت پاورپوینت سقف تیرچه بلوک؛ 37 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.امروزه سقف تیرچه بلوک، به عنوان متداول ترین و حالت کلاسیک…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان کنگاور (واقع در استان کرمانشاه). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • گزارش کارآموزی رشته فنی حرفه ای، صنابع چوب

  گزارش کارآموزی رشته فنی حرفه ای، صنابع چوب دریافت گزارش کارآموزی رشته فنی حرفه ای، صنابع چوب دسته بندي : فنی و مهندسی » فنی و حرفه ای جزئیات و دریافت قسمتی از متن:چوب یکی از قدیمی ترین و ابتدایی…

 • مقاله پيشبيني سرعت سردشدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي

  مقاله پيشبيني سرعت سردشدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي دریافت مقاله پيشبيني سرعت سردشدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان شوشتر

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان شوشتر دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان شوشتر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شوشتر (واقع در استان خوزستان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت درونگرای در معماری

  پاورپوینت درونگرای در معماری دریافت پاورپوینت درونگرای در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع درونگرای در معماری،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت : دسته بندی:…

 • پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانبکی بیمارستان

  پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانبکی بیمارستان دریافت پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانبکی بیمارستان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانبکی بیمارستان،با فرمت…

 • تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

  تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن دریافت تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت پدافند غيرعامل

  پاورپوینت پدافند غيرعامل دریافت پاورپوینت پدافند غيرعامل دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پدافند غيرعامل،با فرمت ppt و در 45 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت : كشورهايي مثل سوئيس، سوئد و بسياري…

 • پاورپوینت خوردگی گالوانیکی

  پاورپوینت خوردگی گالوانیکی دریافت پاورپوینت خوردگی گالوانیکی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع خوردگی گالوانیکی،در قالب ppt و در 18 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :هنگامی که 2 فلز غیر همجنس در تماس…

 • تحقیق بررسی طنز در نثر

  تحقیق بررسی طنز در نثر دریافت تحقیق بررسی طنز در نثر دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :اينك اگر با اين سه كليد اصلي، آثار برجاي مانده از طنازان و…

 • پاورپوینت چرخدنده ها

  پاورپوینت چرخدنده ها دریافت پاورپوینت چرخدنده ها دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت چرخدنده ها:به جرات می توان گفت در تمامی سیستم های انتقال قدرت از دنده ها استفاده شده است.به کمک دنده ها می…

 • تحقیق سوره قریش

  تحقیق سوره قریش دریافت تحقیق سوره قریش دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت تحقیق سوره قریش؛ 9 صفحه و قابل ویرایش.ایجاد الفت میان «قریش» و سرزمین مقدس «مکّه» است; زیرا آنها و تمام اهل مکه…