کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

جزئیات و دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی 
نثر فارسی  

فهرست
مطالب  گلستان «قابوس »نامه  «سیاست »نامه

تست پاسخنامه تستها مرصاد العباد یو یژگ يها دستوري صنایع بدیعی دهیگز يا از مرصاد العباد لغات و ترکیبات دشوار عبارات یعرب  چهار مقاله کلیله و دمنه  تاریخ بیهقی

گلستان  هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرّح ذات. ممد:
مدد کننده – مفرّح ذات: فرح بخش نفـس و هستی.  درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته: به
عنوان جامه نوروزي – ورق: برگ  دایه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
بنات نبات: دختران گیاه.  عصاره تاکی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش
نخل باسق گشته. عصاره تاك: شیره درخـت انگـور – شهد فائق: عسل برگزیده – باسق: بالیده، بلند. 
عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف. عاکف: معتکف و
گوشه نشین – تقصیر: کوتاهی کردن.  ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که
در بسیط زمین منتشر گشته و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر می خورند و رقعه منشآتش که چون کاغذ زر
میبرند، برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد.  ذکر جمیل: یاد کرد نیک – افواه عوام: دهنهاي همه مردم –
صـیت: شـهرت و آوازه – بسـیط زمـین: پهنـه زمـین – قصـب الجیب: نوعی خرما – رقعه منشآتش: منظور، نوشتهها و آثار
قلمی سعدي است.  چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش
نگفتم: هر قدر که به بازي و شـوخی تمایـل نشـان داد و بساط (فرش) شوخی و مزاح را پهن کرد، جوابش ندادم. 
کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که… : یکی
از وابستگان من او را مطابق با واقعه آگاه کرد که…  تو نیز اگر توانی سرخویش گیر و راه مجانبت پیش. سرخویش
گرفتن: از پی کار خـود رفـتن – راه مجانبـت پـیش: راه دوري گزیدن پیش گیر.  آزردن دوستان جهل است و کفّارت یمین سهل: جبران سوگند شکستن
آسان است.  تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود
و اوان دولت ورد رسیده. تفـرج کنـان: گـردش کنـان – ربیع: بهار – صولت برد: حمله سرما – دولت ورد: اقبال گل. 
براي نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف
کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشـد و گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند. نزهت ناظران: خرمی و خوشی بینندگان – فسـحت: گشـادگی خاطر – تطاول: تعدي و دراز دستی – عیش ربیع: خرمی و خوشی بهار – طیش خریف: تعب و اضطراب
پاییز. نثر فارسی «9»
  فصلی در همان روز اتفّاق بیاض افتاد: پاکنویس 
تقصیر و تقاعدي که در مواظبت [خدمت] بارگاه [خداوندي]
میرود. تقصیر: کوتاهی کردن  تقاعد: کناره گرفتن از انجام کاري، مواظبت خدمت: استمرار
خدمت، میرود: روي . میدهد  آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطیء است. بط .
یء: کند  اگر در سیاقت سخن دلیري کنم، شوخی کرده باشم و بضاعت ةمزجا
به حضرت عزیز آورده.  سیاقت سخن: راندن کلام ـ شوخی: گستاخی ـ بضاعت مزجاه:
سرمایه ناچیز  شبه در جوهریان جوي نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوي ندارد.
شبه: سنگی کم قیمت – شبه در نزد جـواهر فروشـان یـک جو(یـک حبه) زر  نمیارزد .

 مجموعه تستها
 -1 کدام پاسخ با عبارت ” چنین کسانی را وجه کفاف
به تفاریق مجري باید داشت تا در نفقـه اسـراف نکنـد” سازگارتر است؟ 
1) به چنین فرد باید کمکم و به تدریج داد تا در خرج آن
اسراف نکند. 
2) مزد افراد مسرف را به یکباره در اختیار آنها نباید گذاشت
تا یکباره آنها را خرج نکنند.
3) دستمزد اینگونه افراد را باید اندك اندك به آنها پرداخت
کرد تا در خرج آن زیاد . هروي نکنند
4) هزینه زندگی این دسته افراد را باید به تدریج به آنها
پرداخت کرد تا در خرج آن زیاده . روي نکنند
 -2 پاسخ درست عبارت” از بند گرانم خلاص کردند و
ملک موروثم خاص” در کدام گزینه آمده است؟ 
1) از بندگران مرا نجات دادند درحالیکه ملک موروثی مرا
مصادره کردند. 
2 ) از زندان رهایی یافتم و در مقابل ملک موروثم را خاص خود
کردند.
3) از بند گران خلاصم کردند و در مقابل ملک موروثم را خاص
خود کردند.
 1 4) گزینه و . 3 صحیح است
 -3 کدام گزینه به مفهوم این عبارت نزدیک است؟
“مقامر را سه شش میباید ولیکن سه یک میآید” 
1) افزون طلبی مایه نومیدي است 2) خواستن دیگر است، توانستن
دیگر.
3) عنان بخت از دست برون است. 4) قناعت از بضاعت بهتر.

-4 ” دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت
درست شود نشان نماند” پس…. 
1) دروغ مصلحت آمیز جایز نیست. 2 ) آثار گناه از چهره
دروغگو زودنی نیست. 
3) به هیچ روي دروغ نباید گفت. 4) کس با دروغ، کاري از پیش
نخواهد برد. 
 -5 کدام گزینه با مفهوم این عبارت متناسب است؟
“خردمندي را که در زمره اخلاف سخن ببندد شگفت مدار” 
1 ) بیهودهگرایی را بر سکوت رجحان نیست. 2) جواب احمق سکوت
است. 
3) سکوت رساترین فریاد است. 4) سکوت همیشه نشان رضا نیست.
نثر فارسی «49»
 
 -6 کدام گزینه ازمفهوم اینعبارت دریافت نمی شود؟
“عالمان رازربدهتا دیگر بخوانند وزاهدانرا چیـزيمـدهتـا زاهد بمانند.” 
1) زهد با ثروت نپاید و علم بیثروت به دست نیاید. 

2) توانگري عالمان را به کا ر آید و تهیدستی زاهدان را. 

3) عالم را فراغ بال یابد و زاهد را قلّت مال. 

4) نه هر که مال اندوخت علم آموخت و نه هر که زهد ورزید به
جایی رسید. 
 -7 “سراحت عاجل به تشویش محنت آجل مزغّص کردن
خلاف راي خردمندان است” پس باید….؟ 
1) خود را به توفان حوادث سپرد. 2) خوش زیست و آسوده مرد. 

3) دم را غنیمت شمرد. 4) گوي از میدان زندگی به در برد. 

 -8 ” او را دستبردي سره بنمود” : یعنی 

1) با تردستی و مهارت به او دستبرد زد. 2) ضرب شستی تمام و
کمال به او نشان داد. 
3) او را به سختی مجروح کرد. 4) شیوه دزدي را به خوبی به او
نشان داد. 
 -9 مفهوم عبارت ” در معالی، کفاءت نزدیک اهل
مروت معتبر است” کدام است؟ 
1) در راه کسب بزرگواريها هم مرتبه بودن و همسان بودن یکی
از شرایط است. 
2) براي به دست آوردن مقامهاي بالا، کفایت مهم و در خور
توجه است. 
3) به نظر جوانمردان بزرگی همسان و همشأن از اعتبار بالایی
برخوردار است. 
4) به نظر جوانمردان در راه کسب بزرگواريها همرتبه بودن و
همسان بودن {دو دشمن} یکی از شرایط است. 
 -10 کدام گزینه با مفهوم” بر صحیفه کوثر تعلیق
کردن” ناسازگار است؟ 
1) به دور مه در کوزه فقاع کردن 2) کشتی عظیم بر خشک راندن 

3) کاه بیخته به باد صرصر دادن 4) بر آب دریا اسب تاختن 

 -11 ترکیب کنایی “کعبتین دشمن به لطف باز
مالیدن” به چه معناست؟ 
1) به نرمی و مجاملت عمل دشمنی را خنثی کردن 2) بر خصم با
زیرکی شبیخون زدن 
3) بر دشمن با نیرنگ پیشی گرفتن 4) نقش حریف را پاسخ گفتن
«50» نثر فارسی 
 
 -12 معنی صحیح عبارت “اشتر را به دمدمه در کوزه
فقاع کردند” یعنی چه؟ 
1) شتر را با فریب به جاي باریک فرو بردند. 2) شتر را با
نیرنگ و وسوسه آزرده نمودند. 
3) شتر را با سخنان مکرآمیز در تنگنا گذاشتند. 4) شتر را به
امري ناممکن وا داشتن

 

پاسخنامه تستها 
 4 (1
 (4 2
 (3 3
 (3 4
 (4 5
 6 (4
 7 (3
 (2 8
 (4 9
 (1 10
 1 (11
 (3 12  

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
تعداد مشاهده:
81
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 202

حجم فایل:2,531
کیلوبایت

 قیمت:

8,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF سایز:2.47mb تعداد صفحه:202

برچسب ها:
دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر

به اشتراک بگذارید:

 • گزارش کارآموزی جوشکاری، شرکت سایوان

  گزارش کارآموزی جوشکاری، شرکت سایوان دریافت گزارش کارآموزی جوشکاری، شرکت سایوان دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت بخشی از متن:فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي (Resistance Welding):مقدمه و كليات: فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي با فرآيندهاي قبلي تفاوت…

 • پاورپوینت مدل تعالی سازمان EFQM

  پاورپوینت مدل تعالی سازمان EFQM دریافت پاورپوینت مدل تعالی سازمان EFQM دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه :امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه…

 • پاورپوینت فاضلاب بیمارستانی

  پاورپوینت فاضلاب بیمارستانی دریافت پاورپوینت فاضلاب بیمارستانی دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم پزشکی » بهداشت عمومی تعداد مشاهده: 125 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pptx فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 25 حجم…

 • نقشه ی کاربری اراضی استان سمنان

  نقشه ی کاربری اراضی استان سمنان دریافت نقشه ی کاربری اراضی استان سمنان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • مقاله در زمینه شبکه های هوشمند ( 2016 )

  مقاله در زمینه شبکه های هوشمند ( 2016 ) دریافت مقاله در زمینه شبکه های هوشمند ( 2016 ) دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت از مقالات سایت معتبر  ELSEVIER در زمینه شبکه…

 • مقاله ترجمه شده کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره

  مقاله ترجمه شده کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره دریافت مقاله ترجمه شده کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره دسته بندي : فنی و…

 • تحقیق در مورد قانون اساسی افغانستان

  تحقیق در مورد قانون اساسی افغانستان دریافت تحقیق در مورد قانون اساسی افغانستان دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن:ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت…

 • پاورپوینت معماری بیونیک و طبیعت

  پاورپوینت معماری بیونیک و طبیعت دریافت پاورپوینت معماری بیونیک و طبیعت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  معماری بیونیک و طبیعت،با فرمت ppt و در 31 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • نقشه ی همبارش استان فارس

  نقشه ی همبارش استان فارس دریافت نقشه ی همبارش استان فارس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی خطوط همبارش استان فارساین فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.…

 • تحقیق پیرامون شوراها اسلامی بعد از انقلاب

  تحقیق پیرامون شوراها اسلامی بعد از انقلاب دریافت تحقیق پیرامون شوراها اسلامی بعد از انقلاب دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه…

 • تحقیق در مورد سيستم هاي مداربسته

  تحقیق در مورد سيستم هاي مداربسته دریافت تحقیق در مورد سيستم هاي مداربسته دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:معرفي محل كارآموزي:شركت ره رشد يكي از بزرگترين و قويترين شركتهاي الكترونيكي است كه…

 • چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

  چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟ دریافت چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟ دسته بندي :…

 • طرح توجیهی ریخته گری فولاد

  طرح توجیهی ریخته گری فولاد دریافت طرح توجیهی ریخته گری فولاد دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید ریخته گری فولاد که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:- نقشه مدل…

 • پاورپوینت انواع ماشین آلات ساختمانی (ساختمان های بتنی)

  پاورپوینت انواع ماشین آلات ساختمانی (ساختمان های بتنی) دریافت پاورپوینت انواع ماشین آلات ساختمانی (ساختمان های بتنی) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انواع ماشین آلات ساختمانی،با فرمت ppt و در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اینترنت و شبکه های اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اینترنت و شبکه های اجتماعی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اینترنت و شبکه های اجتماعی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان املش

  نقشه کاربری اراضی شهرستان املش دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان املش دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی

  پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی دریافت پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال روانشناسی تربیتی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • خلاقیت و طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک

  خلاقیت و طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک دریافت خلاقیت و طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت خلاقیت و طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک:طراحی 3 بعدی با استفاده…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت

  دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت دریافت دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان تفت (واقع در استان یزد) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • تحقیق در مورد نقش گياه دارچين در درمان بيماريها و ...

  تحقیق در مورد نقش گياه دارچين در درمان بيماريها و ... دریافت تحقیق در مورد نقش گياه دارچين در درمان بيماريها و ... دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه:گياهان اولين…

 • پروپوزال رشته آموزش پرستاری گرایش کودکان

  پروپوزال رشته آموزش پرستاری گرایش کودکان دریافت پروپوزال رشته آموزش پرستاری گرایش کودکان دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال آموزش پرستاری گرایش کودکان، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک…

 • پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم

  پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم دریافت پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس هفتم جغرافیای ایران ،در قالب ppt و…

 • تحقیق هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌

  تحقیق هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ دریافت تحقیق هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت چكيده :هدف‌ از اين‌ پروژه‌ آشنائي‌ با هوش‌…

 • تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه

  تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه دریافت تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :اما آنان نخواسته و يا نتوانسته اند…

 • مقاله پروسه هاي تعمير قطعات بزرگ صنعتي تعمير يا تخريب، چگالش هميشگي صنعت

  مقاله پروسه هاي تعمير قطعات بزرگ صنعتي تعمير يا تخريب، چگالش هميشگي صنعت دریافت مقاله پروسه هاي تعمير قطعات بزرگ صنعتي تعمير يا تخريب، چگالش هميشگي صنعت دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت…

 • انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن

  انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن دریافت انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • آشنايي با دستورالعمل ها و نحوه ارزشيابي كاركنان

  آشنايي با دستورالعمل ها و نحوه ارزشيابي كاركنان دریافت آشنايي با دستورالعمل ها و نحوه ارزشيابي كاركنان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:بدون شك نيروي انساني در هر سازمان جداي از حجم و اندازه آن…

 • پاورپوینت شیشه های مورد استفاده در ساختمان

  پاورپوینت شیشه های مورد استفاده در ساختمان دریافت پاورپوینت شیشه های مورد استفاده در ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع شیشه های مورد استفاده در ساختمان،با فرمت ppt و در…

 • پروژه در مورد کشت هیدروپونیک

  پروژه در مورد کشت هیدروپونیک دریافت پروژه در مورد کشت هیدروپونیک دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت پروژه کشت هیدروپونیک:مقدمه:کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارٿ کاشت گیاهان است . مانند…

 • نقشه ی راه های ارتباطی استان خوزستان

  نقشه ی راه های ارتباطی استان خوزستان دریافت نقشه ی راه های ارتباطی استان خوزستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خوزستانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت  نقشه های اجرایی قالب…

 • گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

  گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران دریافت گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت تاريخچه فعاليت شرکت :شرکت آب و فاضلاب غرب استان…

 • پاورپوینت کلیسای نوتردام نقد بنا

  پاورپوینت کلیسای نوتردام نقد بنا دریافت پاورپوینت کلیسای نوتردام نقد بنا دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کلیسای نوتردام ،با فرمت ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :(زندگی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال

  نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…